Lu Bone Novèle

da

Nosse Sègneûr Jésus-Christ

sèlon Sint Djhan


1.

1 Â c’mince, i gn-aveût l’ Parole, èt l’ Parole èsteût avou l’ bon Diu, èt l’ Parole èsteût l’ bon Diu. 2 Ele èsteût â c’mince avou l’ bon Diu. 3 Tot-a-fêt a stou fêt avou lu, èt sins lu rin n’a stou fêt; çou k’ a stou fêt, 4 duvins lu èsteût vèye, èt l’ vèye èsteût loumîre po lès-omes. 5 Lu loumîre lût è lu spèxheûr, èt l’ supèxheûr nu l’ a nin apicé.

6 I gn-ourit on-ome, ku l’ bon Diu èvoya, su nom èsteût Djhan. 7 I v’na po èsse tèmon, po d’ner tèmwègnèdje dèl loumîre, po k’ tot l’ monde oûxhe lu fwè por lu. 8 Lu-minme n’ èsteût nin l’ loumîre, mins i d’véve èsse lu tèmon dèl loumîre.

9 C’ èsteût lu vrê loumîre, ki loume chake ome ki vint è monde. 10 Il-èsteût è monde, èt c’ èst lu k’ a fêt l’ monde, mins l’ monde nu l’a nin ruc’nouxhou. 11 I a v’nou adré lès sînes, mins lès sînes nu l’ ont nin r’çû.

12 Mins a tos lès cis ki l’ ont r’çû, i ‘lzî a d’né l’ dreût du duv’ni lès-èfants dè bon Diu; c’ è-st-azès cis k’ ont mètou leû fwè è s’ nom, 13 azès cis k’ ont v’nou al vèye, nin a câse dè song, ni co a câse d’ one volté dè monde ou bin d’ one volté d’ on-ome : c’ èst l’ bon Diu k’ lès-a fét v’ni al vèye.

14 Lu Parole s’a fêt ome èt il-a v’nou d’moni avou nos-ôtes; nos-avans vèyou s’ glwère, ku c’ èst l’ glwère dè seûl Fi dâ bon Diu. Ele èst plinne du grâce èt d’ vèrité.

15 Djhan ènn’ èst l’ tèmon, lu ki crîye : "C’èst lu, lu ci k’ dj’ a dit : lu ci k’ va v’ni après mi, passe duvant mi, pace k’ il-èsteût duvant ku dju n’ fouxhe".

16 Nos-avans tortos r’çû du çou k’ il-èst tot plin, lu grâce, a câze k’ il-èst tot grâce. 17 Ca Moyize fourit l’ ci ki d’na lu Lwè; lu grâce èt l’ vérité, c’ èst Jézus-Crist k’ èl dène. Lu bon Diu, nouk nu l’ a mây vèyou; sâf seûlemint lu Fi dâ bon Diu, lu k’ èst toudi avou l’ Pére; èt c’ èst lu ki nos l’a fêt saveûr.

Lu ministére da Jézus

Jézus fêt savou k’ il èst l’ Fi dè bon Diu, èt k’ il-èst l’ Mèssèye.

Djhan Batisse anonce lu Crist’

19 Vola l’ tèmwègnèdje ku Djhan rindéve, cwand lès Djuifs lî èvoyint, du Djéruzalem, dès prêtes èt dès lévites, ki lî d’mandint : "Kî èstoz-v’?" 20 I n’ halkina nin, i rèsponda tot dreût : "Dju n’ so nin l’ Mèssèye". 21 "Adon, d’mandint-i, kî èstoz-v’? Estoz-v’ Elîye?" - "Nonna, rèsponda-t-i" - "Estoz-v’ adon lu grand Proféte?" - I rèsponda : "Nonna, çu n’ èst nin mi". 22 I d’mandint co : "Kî èstoz-v’ adon? I fât ku nos d’nanxhe one rèsponse azès cis k’ nos ont èvoyé. Ku d’hoz-v’ du vos-minme?" 23 I d’ha : ‘Dju so l’ vwès ki crîye è mitan dès campagnes : Rèwaloz l’ vôye dè Sègneûr’. C’èst çou ku d’héve dja lu proféte Izayîe". 24 Lès cis k’ avint stou èvoyés èstint dès farisyins. 25 I lî rud’mandint co : "Adon, pocwè batizoz-v’, puski vos n’ èstoz nin l’ Crist’, ni co Elîye, ni co l’ Proféte?" 26 Djhan rèsponda : "Mi, dju batise è l’ êwe. E mitan d’ vos-ôtes su tint lu ci k’ vos n’ cunoxhoz nin, 27 lu ci ki deût v’ni après mi, èt ku dju n’ mèrite nin dja du d’noker lès nâlîs d’ sès solés".28 çoula s’ passéve a Bétanîye, du l’ ôte dès costés dè Djourdin, là k’ Djhan batizéve.

Vola l’ Ègnê dè bon Diu

29 Lu djoû d’ après, i vèya ariver Jézus, èt i d’ha : "Vola l’ Ègnê dè bon Diu, lu ci ki prind sor lu lès pètchîs dè monde. 30 C’èst d’ lu ku dju d’héve : après mi deût v’ni on-ome, ki a s’ plèce duvant mi, pace k’ il-èsteût dja d’vant mi. 31Dju n’ èl cunoxhéve nin; mins c’èst po k’ i foûxhe acsègné a Israël, ku dj’ a m’nou batizér è l’ êwe. 32Adon Djhan acèrtina : "Dj’ a vèyou l’ Esprit duxhinde dè cî, tot parèy a on colon, èt su r’pwèser sor lu. 33 Dju n’ saveû nin kî k’ ‘l-èsteût, mins l’ ci ki m’ a èvoyé batizer è l’ êwe m’a dit : l’ ome ku vos vièroz l’ Esprit duxhinde èt su r’pwèser sor lu, c’ èst lu ki batize è l’ Esprit-Sint. 34 Ây, dju l’ a vèyou, èt dj’ l’ acèrtinèye : c’ èst lu lu Fi dè bon Diu.

Jézus houke sès prumîs dissipes

35 Lu djoû d’ après, Djhan èsteût co là, avou deûs d’ sès dissipes. 36 A tot vèyant Jézus ki passéve, i d’ha : "Vola l’ Ègnê dè bon Diu. 37 Lès deûs dissipes l’ oyint, èt s’ mètint a l’ sûre. 38 Jézus s’ rutoûrna. Cwand i lès vèya k’ èl sûhint, i ‘lzî d’manda : "Ku cwèroz-v’?". Et zèls : "Rabbi (çou ki vout dîre Mêsse), wice dumonoz-v’?".39 "Vunoz èt s’ vèyoz", rèspon- da-t-i. Adon, i v’nint èt vèyint la k’ i d’monéve, èt i d’monint avou lu tot djoû la; çoula s’ passéve â pô près al dîhinme eûre.

40 Onk dès deûs k’ aveût oy Djhan èt ki aveût sû Jézus, èsteût André, lu fré da Simon Pîre. 41 I trova, po c’mincer, s’ fré Simon; i lî d’ha : Dj’ avans trouvi l’ Mèssèye, çou ki vout dîre lu Crist’. 42 I l’ amina a Jézus. Jézus èl rulouka, èt lî d’ha : Vos èstoz Simon, lu fi da Djhan; on v’ loumerè Kéfas’, çou ki vout dîre Pîre".

43 Lu djoû d’ après, i dècida d’ aler èl Galilèye. I rèscontère Filipe èt lî dit : "Sûhoz-m’". 44 Filipe èsteût du Bètsayide, lu vèye da André èt da Pîre. 45 Filipe rèscontère Natanaël, èt lî dit : Lu ci k’ Moyize a scrît sor lu, è lu Lwè, èt k’ lès Profétes ont djâzé sor lu, nos l’avans trouvi : c’èst Jézus, lu fi da Djôzèf du Nazarèt’ ". 46 Èt lu : "Du Nazarèt’! Pout-i mousser foû d’ là, one sacwè d’ bon? Èt Filipe du rèsponde : "Vunoz s’ vèy". 47 Cwand Jézus veût v’ni Natanaël, i dit : "Vola on vrê fi d’ Israel, on-ome ki n’ sét minti". 48 Natanaël lî d’mande : "Du wice mu c’noxhoz-v’?". Et Jézus : "Duvant ku Filipe nu v’ houkaxhe, cwand v’s-èstîz d’zos l’ figuiér, dju v’s-a vèyou". 49 Natanaël lî rud’ha : "Mêsse, vos-èstoz l’ Fi dè bon Diu! C’èst vos lu Rwè d’ Israel!". 50 Adon Jézus : "Pace ki dju v’s-a dit ku dju v’s-a vèyou d’zos l’ figuiér, vos cruoz? Vrêmint, dju v’s-èl di : vos ‘nnè vièroz d’s-ôtes, èco pus èwèrantes. 51 Vrêmint, dju v’s-èl di : vos vièroz lès cîs â lâdje, èt lès-andjes dè bon Diu, ki montèt èt ki d’xhindèt po d’zeû l’ Fi d’ l’ ome".

2.

Lu noce a Cana

1 I-gn-ourit one noce a Cana èl Galilèye. Lu mame da Jésus î èsteût. 2 Jésus avou aveût stou houké po magnér, avou sès dissipes.

3 I s’ fuza ku l’ vin v’na a manker. Lu mame da Jésus lî d’ha : "I n’ ont nou vin." 4 Jésus rèsponda : "Mame, ku v’loz-v’ du mi? Mu tins n’ èst nin co arivé". 5 Su mame duha azès sèrviteûrs : "Fuzoz tot çou k’ i v’ dîrè." 6 I-gn-aveût là sîh grands moûssîs d’ pîre, ki sièrvint po lès Djuifs, po s’ lâvér sèlon leûs lwès. Chake moûssî tunéve â pô près cint lites. 7 Jésus d’ha azès sèrviteûrs : "Eplin.nixhoz d’ êwe lès moûssîs. I lès-èplinnixhint k’ â bwèrd. 8 Adon, i ‘lzî d’ha : "Poûhoz asteûre èt pwèrtoz ‘nnè â mêsse dèl noce." I ‘nnè pwèrtint. 9 Lu mêsse dèl noce saya l’ êwe duv’nowe dè vin.. I n’ saveût nin du wice ku ç’ vin vunéve, mins lès sèrviteûrs èl savint bin, zèls k’ avint poûhé l’ êwe. Adon, l’ mêsse dèl noce arêna l’ djône marié, 10 po lî dîre : "Tot l’ monde aboute po c’mincér lu bon vin, èt cwand c’ èst k’ lès djins ont bin bu, on-z-apwète lu ci k’ n’ èst nin si bon. Mins vos, vos av’ wârdé l’ bon vin djusk’ asteûre!" 11 çu fourit là lu prumî dès signes ku Jézus f’za, c’ èsteût a Cana èl Galilèye. I f’za savou insi s’ glwère, èt sès dissipes lî d’nint leû fwè.

12 Après çoula, Jézus d’xhinda a Cafarnaom, lu-minme avou s’ mame, sès frés èt sès dissipes. I n’ î d’monint ku wê d’ djoûrs.

Jézus tchèsse lès martchands foû dè tampe.

13 On n’ èsteût nin lon dèl fièsse dèl Pâke dès Djuifs, èt Jézus monta a Djéruzalem. 14 I trova è tampe dès vindeûs d’ boûs, du bèrbus èt d’ colons; lès candjeûs d’ manôye avou î èstint a l’ ovrèdje. 15 Avou dès cwèdes, Jézus f’za one sugorèye, èt lès traka tortos èvôye foû dè tampe, insi k’ lès bèrbus èt lès boûs. I tapa al tère lu manôye dès candjeûs, èt d’vièrsa leûs tâves. 16 Azès cis ki vindint dès colons, i d’ha : "Rutiroz çoula foû d’ voci! Nu f’zoz nin dèl mohon du m’ Pére, one mohon d’ comêrce". 17 Lès dissipes su r’sovenint k’ il-èst scrît : "Lu bone sogne po vosse mohon mu k’magne lu coûr.". 18 Adon lès Djuifs l’ arênint : "Ké signe, duhint-i, aloz-v’ nos mostrér, ku v’s-av’ lu dreût du fé çou k’ vos f’zoz?" 19 Jézus ‘lzî rèsponda : "Dustrûhoz ç’ tampe, èt so treûs djoûs d’ tins, dj’ èl rudrèsserè". 20 Adon, lès Djuifs : "Il a falou carante-sîh ans po bâti ç’ tampe, èt vos, vos l’ rudrèsserîz so treûs djoûrs?". 21 Mins lu djâzéve dè tampe du s’ cwèr. 22 Insi, cwand i fourit r’lèvé d’amon lès mwèrts, sès dissipes su r’sovenint k’ il aveût dit çoula; i cruint a çou ki aveût stou scrît, èt a s’ parole.

Jézus a Djéruzalem

23 Jézus èsteût a Djéruzalèm tins dèl fièsse du Pâke. Brâmint dès djins cruint a s’ nom, atot vèyant lès signes k’ i f’zéve. 24 Mins lu n’ èlzî fuzéve nin confyince, pace k’ i lès c’noxhéve tortos; 25 I n’ aveût nin dandjî k’ on lî d’haxhe kwè so on-ome : i saveût lu-minme çou k’ i gn-aveût è coûr du l’ ome.

3.

1 I gn-aveût on farisyin, k’on louméve Nicodème. C’ èsteût on notâbe amon les Djuifs. 2 I v’na trouvi Jézus dèl nut’, èt lî d’ha : "Mêsse, nos savans bin ku v’s-èstoz v’nou dèl pârt dè bon Diu, po nos-acsègnér. Ca nouk nu pout fé lès signes ku vos f’zoz, si l’ bon Diu n’ èst nin avou lu. 3 Jézus lî rud’ha : "Vrêmint, dju v’s-èl di : a mons k’ i n’ ruçûxhe lu vèye du la-hôt, nouk nu pout vèy lu rwèyôme dè bon Diu. 4 Nicodème rupurda : "On-ome k’ èst dèdjà vî, cumint pout-i co r’çûre lu vèye? È-st-i possibe k’ i r’mousse è vinte da s’ mame, po ruv’ni â monde on deûzinme côp?" 5 Adon Jézus : "Vrêmint, dju v’s-èl di : a mons k’ i n’ vègne al vèye po l’ êwe èt po l’Èsprit dè bon Diu, on-ome nu pout nin intrér è Rwèyôme dè cî. 6 çou ki provint dèl tchâr, èst tchâr, èt çou ki provint dè Sint-Èsprit, èst èsprit. 7 Nu v’s-èwèroz nin si dju v’s-a dit k’ i fât k’ l’ ome ruvègne â monde on deûzinme côp. 8 L’ Èsprit sofèle là k’ i vout. Vos-oyoz s’ vwès, mins vos n’ sav’ nin du là k’ i vint, èt là k’ i va. C’ èst parèy avou l’ ci k’ a v’nou â monde du l’ Èsprit". 9 Nicodème rupurda : "Cumint çoula s’ pout-i fé?". 10 Et Jézus : "Vos-èstoz mêsse amon Israël, èt vos n’ sav’ nin çoula? 11 Vrêmint, dju v’s-èl di : Nos d’hans çou k’ nos savans, èt nos-acèrtinans çou k’ nos-avans vèyou. Mins nosse tèmwègnèdje, vos n’ l’ acsèptoz nin. 12 Dju v’ djâze d’ afêres du çusse tère, èt vos n’ cruoz nin. Cumint creûroz-v’ cwand dju v’ dîrè lès afêres dè cî? 13 Nouk nu pout montér è cî, sâf lu ci k’ a d’xhindou dè cî, lu Fi d’ l’ ome. 14 Moyize aveût drèssé l’ sèrpant è désêrt : i fât ku l’ Fi d’ l’ ome seûxhe drèssé tot parèy, 15 insi tot kî ârè mètou s’ fwè d’vins lu, ârè l’ vèye ki n’ finixhrè mây.

A ki Jézus a-t-i stou èvoyé ?

16 Lu bon Diu a télemint inmé l’ monde, k’ il-a èvoyé su seûl Fi, po k’ tot kî ârè mètou s’ fwè d’vins lu, âye lu vèye po toudi. 17 Ca l’ bon Diu n’a nin èvoyé s’ Fi è monde, po k’ i djudje lu monde, mins bin po ku l’ monde seûxhe sâvé a câse du lu. 18 Lu ci k’ èl creût, n’ èst nin djudjé; mins l’ ci ki n’ èl creût nin, èst dèdja djudjé, â nom dè seûl Fi dè bon Diu. 19 Et vola l’ djudjemint : lu loumîre a v’nou è monde, èt lès-omes ont mî inmé l’ supèxheûr ku l’ loumîre; c’ èst pace ki çou k’ i f’zint, èsteût mâva. 20 Ca tot ci ki fêt l’ mâ, hét l’ loumîre, èt i n’ vint nin a l’ loumîre, du sogne ku l’ mâ k’ i fêt, nu vègne â djoû. 21 Lu ci ki fêt çou k’ èst veûr, vint a l’ loumîre, po k’ on veûxhe bin k’ sès eûves ont stou fêtes come lu bon Diu èl vout.

Djhan-Batisse rind tèmwègnèdje sol Mèssîe.

22. Après çoula, Jézus èt sès dissipes arivint èl Djudèye, i d’mona là avou zèls èt i batizéve. 23 Djhan batizéve avou à Enon, tot près d’ Salîm, pace k’ i gn-aveût là brâvemint d’ l’ êwe. Lès djins v’nint èt s’ fuzint batizér. 24 A ç’ moumint là, Djhan n’aveût nin co stou tapé èl prîhon.

25 I gn-ourit adon one discussion inte lès dissipes da Djhan èt on Djuif, sol purificâcion. 26 I v’nint trouvi Djhan po lî dire : "Mêsse, lu ci k’ èsteût avou vos du l’ ôte dès costés dè Djourdin, lu ci ku v’ lî av’ rindou tèmwègnèdje, vola k’ i batize, èt k’ tot l’ monde coûrt après lu!" 27 Djhan rèsponda : "Nouk nu pout r’çûre one sakwè, si l’ Cî nu lî a nin d’né. 28 Vos-minmes vos sav’ bin ku dj’ a dit : Dju n’ so nin l’ Crist’; è co : Dj’ a stou èvoyé d’vant lu. 29 Lu ci ki d’meûre avou s’ fème, c’èst l’ome ki l’ a marié; lu camarâde da çuste ome, ki s’ tint djondant d’ lu èt k’ èl xhoûte, èst tot contint d’ l’ oy. C’ èst là l’ djôye ku dj’ a, èt dju n’ rawâde rin d’ pus’. 30 I fât ku ç’ seûxhe lu ki crèxhe, èt ku mi dju d’ minowe".

31 Lu ci ki vint d’ la-hôt, èst d’zeû tot l’ monde; lu ci ki provint dèl tère, èst dèl tère, èt n’ pout djâzer ku dèl tère. Lu ci ki provint dè Cî, èst d’zeû tot l’ monde; 32 çou k’ i dit, c’èst çou k’il-a vèyou èt çou k’ il-a oy, mins çou k’ i dit, nouk nu l’ acsèptèye. 33 Portant lu ci ki acsèptèye çou k’ i dit, acèrtinèye ku l’ bon Diu dit çou k’ èst veûr. 34 Ca lu ci ku l’ bon Diu a èvoyé, fêt savou lès paroles dâ bon Diu, èt dène l’ Esprit sins comptér. 35 Lu Pére veût s’ Fi voultî ét il-a r’mètou tot-a-fêt è sès mins 36 Lu ci ki fêt confyince â Fi, a l’ vèye po toudi; lu ci ki n’ vout nin creûre â Fi, nu vièrè nin l’ vèye. Lu colére dè bon Diu demeûre sor lu.

4.

1 Cwand Jézus s’abata k’ lès Farisyins avint oy dîre k’ i s’ fuzéve pus d’ dissipes èt k’ i batizéve pus d’ djins ku Djhan - 2 al veûre, çu n’ èsteût nin Jézus ki batizéve, mins sès dissipes - 3 i cwita l’ Djudèye èt ‘nnè rala èl Galilèye. 4 Po çoula, i d’véve passér po l’ Samarîye. 5 Il-ariva insi èl vèye du Samarîye k’ on loume Sikâr, tot près dè tèrin ku Djâcob aveût d’né a s’ fi Djôzèf. 6 I gn-aveût la lu Pus’ da Djâcob. Jézus, nâhi d’ aveûr roté, s’assia djondant dè pus’. C’èsteût vès l’ sîhinme eûre. 7 One fème du Samarîye ariva po poûher d’ l’ êwe. Jézus l’ arêna po lî d’mander: "Dunoz-m’ a beûre". 8 Lès dissipes èstint èvôye èl vèye po-z-atchter d’ kwè magner. 9 Adon, lu fème du Samarîye rèsponda : "Cumint, vos k’ èst Djuif, vos m’ dumandoz a beûre, a mi k’ èst dèl Samarîye?" Ca lès Djuifs èt lès Samaritins nu s’ hâbitèt nin. 10 Jézus rupurda : "Si v’ savîz lu prézint ku l’ bon Diu v’ fêt, èt kî èst l’ ome ki v’ dumande : ‘Dunoz-m’ a beûre’, moutwèt ku c’ sèreût vos ki lî d’mandrîz, èt i v’ dinreût one êwe k’ èst vikante". 11 Et l’ fème : "Mêsse, duha-t-èle, vos n’ av’ rin po poûher, èt l’ pus’ èst bas; wice donc’ èl prindrîz-v’ vosse vikante êwe? 12 Sèrîz-v’ pus grand ku nosse Pére Djâcob, ki nos-a lèy çu pus’?. I ‘nnè buvéve, insi k’ sès fis èt s’ bisteû". 13 Jézus rèsponda : "Lu ci ki beût du çust’ êwe-ci, ârè co seû; 14 mins l’ ci ki beûrè d’ l’ êwe ku mi dj’ lî dinrè, n’ ârè pus mây seû; l’êwe ku dj’ lî dinrè, duvinrè è s’ coûr, on soûrdant du sprîtchante êwe, po l’ vèye ki n’ ârè noune fin". 15 Lu fème lî rud’ha : "Sègneûr, dunoz-m’ du çust’ êwe la, ku dj’ n’ âye pus mây seû èt ku dju n’ vègne pus poûher voci". 16 Jézus lî d’ha : "Aloz houker vost’ ome, èt s’ ruv’noz voci". 17 Lu fème rupurda : "Dju n’a noun-ome". Adon Jézus : "Vos-av’ bin fêt d’ rèsponde ku v’ n’ av’ noun-ome. 18 Ca vos ‘nn’ av’ avou cink’, èt l’ ci ku v’s-èstoz avou lu asteûre, n’ èst nin vost’ ome. La, vos-av’ dit l’ veûr". 19 Adon l’ fème : "Sègneûr, dju veû ku v’s-èstoz on proféte, duha-t-èle. 20 Nos pére adôrint so ç’ tièr la, mins vos d’hoz ku c’ è-st-a Djéruzalèm lu plèce k’ i fât adôrer". 21 Et Jézus : "Fème, vos m’ poloz creûre, l’ eûre est v’nowe, ku c’ n’ èst pus so ç’ tièr la, ni co a Djéruzalèm ku v’ adôrroz l’ bon Diu, nosse Pére. 22 Vos-ôtes vos adôroz çou k’ vos n’ sav’ nin, nos-ôtes, nos-adôrans çou k’ nos savans, pace ki l’ salut vint dès Djuifs. 23 Mins l’ eûre èst v’nowe, èt c’ èst asteûre, ku lès vrês-adorateûrs adôrront l’ Pére è l’ Esprit, è l’ vérité; pace ki c’ èst dès-adôrateûrs parèy ku l’ Pére rucwîrt. 24 Lu bon Diu èst Esprit, èt lès cis k’ l’ adôrèt, èl duvèt fé è l’ Esprit ét è l’ vérité". 25 Lu fème rupurda : "Dju sé ku l’ Mèssèye deût v’ni, lu ci k’ on loume lu Crist’; cwand i sèrè v’nou, i nos-acsègnerè tot-a-fêt". 26 Adon Jézus : "C’èst mi k’ èl so, mi ki v’ djâze".

27 A c’ moumint la, sès dissipes ruv’nint. I s’ èwèrint du çou k’ i djâzéve avou one fème; nouk portant nu lî d’ha "Ku cwèroz-v’", ou bin "Pocwè djâzoz-v’ avou lèy?" 28 Mins lèy lèya la s’ djusse, èt ‘nnn’ ala èl vèye po dîre azès djins : "Vunoz-s’ vèy on-ome ki m’a dit tot çou k’ dj’ a fêt. Nu sèreût-i nin l’ Crist’?" 30 Il-amoussint foû fèl vèye èt arivint adré lu.

31 So c’ tins là, lès dissipes lî d’hint : "Mêsse, magnoz". 32 Et lu : "Dj’a a magner one noûritûre ku vos n’ sav’ nin". 33 Lès dissipes su d’hint adon inte du zèls : "I gn-âreût-i onk ki lî âreût apwèrté a magner?" 34 Mins Jézus rupurda : "Mu noûritûre, c’ èst d’ fé l’ volté dè ci k’ m’ a èvoyé, èt ku dj’ mine su sogne a bin. 35 Nu d’hoz-v’ nin : èco cwète meûs, èt ç’ sèrè l’ awout? Vola k’ dju v’s-èl di : lèvoz lès-oûy èt s’ loukoz lès campagnes, èles sont mawes po l’ awout. 36 Lu ci ki fâtche ruçût s’ payemint, èt ramasse po l’ vèye sins noune fin. Insi, lu ci ki sème a tot si bon ku l’ ci ki fâtche. 37 Ca lu spot èst veûr, ki dit : onk sème, èt on-ôte ramasse. 38 Mi dju v’s-a èvoyé fâtcher çou k’ vos n’ av’ nin tchèrwé; c’ èst d’s-ôtes ki ont tchèrwé, èt v’s-av’ moussé è leû tchèrwèdje".

39 E çusse vèye la, brâmint dès Samaritins èl cruint, a câze du çou ku l’ fème aveût dit : "I m’a dit tot çou k’ dj’ a fêt!". 40 Insi, cwand lès Samaritins èl vunint trouvi, i lî d’mandint k’ i d’monaxhe avou zèls; il-î d’mona deûs djoûrs. 41 Et i gn-ourit co brâmint pus’ po l’ creûre, a câze du çou k’ il-acsègnéve. 42 I d’hint al fème : "Asteûre, nos n’ cruans pus a câze du çou k’ vos-av’ dit; nos-avans oy’ nos-minmes, èt nos compurdans k’ il-èst vrêmint lu Saveûr dè monde".

Jézus r’wèrixhe lu fi d’ on foncsionêre dè rwè.

43 Après deûs djoûrs, i ‘nn’ ala d’ là vès l’ Galilèye. 44 Jézus lu-minme aveût ruc’noxhou k’ on proféte n’ èst nin bin r’çû è s’ payis. 45 Cwand don il-ariva èl Galilèye, lès djins èl ruçûhint, pace k’ il-avint vèyou tot çou k’il-aveût fêt a Djéruzalèm, lu djoû dèl fièsse; zèls minmes avint stou la lu djoû dèl fièsse.

46 C’è-st-insi ku Jézus ruv’na a Cana, èl Galilèye, la k’ il-aveû fêt dè vin avou d’ l’ êwe. I gn-aveût la on foncsionêre dè rwè, ku s’ fi èsteût malâde a Cafarnaom. 47 Cwand don il-oya dîre ku Jézus èsteût ruv’ni dèl Djudèye èl Galilèye, i lu v’na trouvi po lî d’mander k’ i d’xhindaxh ruwèri s’ fi, ca il-èsteût al mwèrt. 48 Jézus lî d’ha : "Si vos n’ vèyoz nin dès signes èt dès mirâkes, vos n’ cruoz nin". 49 L’ ome rupurda : "Sègneûr, duxhindoz duvant k’ mu èfant n’ moûre". 50 Et Jézus : "Aloz, vosse fi vike". L’ ome crua çou k’ Jézus lî d’héve, èt i ‘nn’ ala. 51 Sol tins k’ i rotéve; sès sèrviteûrs èl vunint rèscontrer po lî dîre ku l’ èfant èsteût vikant. 52 I ‘lzî d’manda adon a kéle eûre i s’ aveût trouvi mî. I lî d’hint : "Îr, al sètinme eûre, lu fîve l’a cwité". 53 Lu papa ruc’noxha adon ku c’ èsteût l’ eûre ku Jézus lî aveût dit : "Vosse fi vike". I cruint tortos, lu èt tot s’ manèdje. 54 çu fourit l’ deûzinme signe ku Jézus f’za, cwand i ruv’na dèl Djudèye èl Galilèye.

5.

1 Après çoula, i gn-ourit one fièsse dès Djuifs, èt Jézus monta a Djéruzalèm. 2 I gn-a a Djéruzalèm, djondant dèl "Probatike", one pissine k’ on loume èn-Ebreû "Bètsada". Ele a cinq portikes. 3 I gn-aveût, duzos cès portikes, on hopê d’ malâdes, dès-aveûles, dès stroupiés, dès halcrosses, ki rawârdint ku l’ êwe bolaxhe. 4 Ca l’ andje dè Sègneûr duxhindéve ahinèye èl pissine èt f’zéve boler l’ êwe. Adon, lu prumî ki d’xhindéve è l’ êwe cwand èle aveût bolé, èsteût xhapé du tot mâ ku ç’ foûxhe.

5 I gn-aveût là on-ome malâde duspôy trinte-ût’ ans. 6 Cwand Jézus èl vèya k’ il-èsteût coûké, èt k’ i sava k’ il-èsteût insi duspôy lontins, i lî d’manda : "V’loz-v’ èsse ruwèri?" 7 Lu malâde rèsponda : "Sègneûr, dju n’ a nouk po m’ êder a m’ taper è l’ êwe, cwand èle su mèt a boler. Et sol tins k’ dj’ î va, on-ôte duxhint d’vant mi". 8 Jézus rupurda : "Lèvoz-v’, purdoz vosse civîre, èt s’ rotoz!" 9 Et l’ ome fourit xhapé d’ on côp. Il-apiça s’ civîre èt s’ mèta a roter.

Mins ç’ djoû là èsteût on sabat. 10 Lès Djuifs duhint a l’ ome ki aveût stou xhapé : "C’ èst l’ sabat, i n’ t’ èst nin pèrmètou d’ pwèrter t’ civîre". 11 Lu rèsponda : "Lu ci ki m’ a r’wèri, m’ a dit : purdoz vosse civîre, èt s’ rotoz". 12 I lî d’mandint : "Ki èst çust’ ome-la ki t’ a dit d’ prinde tu civîre èt d’ roter?" 13 Mins l’ ci k’ aveût stou xhapé nu saveût nin kî c’ èsteût; ca Jézus aveût disparètou èrî d’ tos lès djins ki s’ avint rassonlé. 14 Pus târd, Jézus èl rutrova è tampe, èt lî d’ha : "Asteûre ku v’s-èstoz xhapé, nu f’zoz pus nou pètchî, du sogne ki n’ vus arive one sacwè d’ pé". 15 L’ ome, adon, ènn’ ala, èt f’za savou azès Djuifs ku c’ èsteût Jézus ki l’ aveût r’wèri. 16 Vola pocwè k’ lès Djuifs porsûhint Jézus, a câze k’ i f’zéve çoula on sabat. 17 Jézus ‘lzî rèsponda : "Mu Pére è-st-a l’ ovrèdje djusk’ asteûre, èt mi avou dju so a l’ ovrèdje". 18 Et c’ fourit co po çoula k’ lès Djuifs cwèrint toudi pus’ a l’ tower, nin seûlemint a câze k’ i n’ sûhéve nin l’ sabat, mins a câze k’ i louméve lu bon Diu s’ Pére, èt k’ i su f’zéve insi parèy â bon Diu.

Sol pouvwèr ku l’ Pére a d’né a s’ Fi.

19 Jésus rupurda l’ parole po ‘lzî dîre : "Vrêmint, dju v’ di l’ veûr : lu Fi nu pout rin fé du lu-minme, i n’ fêt ku çou k’ i veût fé du s’ Pére; tot çou ku Lu fêt, lu Fi èl fêt tot parèy. 20 Lu Pére veût l’ Fi voultî èt i lî acsègne tot çou k’ i fêt. I lî acsègnerè co dès-oûves pus grandes ku cès-ciles, èt vos v’s-èwèrroz. 21 Ca l’ Pére fêt su r’lèver lès mwèrts et i ‘lzî rind l’ vèye, lu Fi avou dène lu vèye tot parèy à tot ci k’ i vout. 22 Lu Pére nu djudje nouk; lu dreût d’ djudjer, i l’ a d’né â Fi, po k’ tot l’ monde rèspèctaxhe lu Fi, come on rèspèctèye lu Pére. Lu ci ki n’ rèspèctèye nin l’ Fi, nu rèspèctèye nin l’ Pére nin pus, èt c’ èst lu ki l’a èvoyé. 24 Vrêmint, dju v’ di l’ veûr : lu ci ki m’ xhoûte èt ki creût â ci ki m’a èvoyé, cila a l’ vèye po toudi, èt i n’ sèrè nin djudjé : il a passé dèl mwèrt al vèye. 25 Dju v’ di vrêmint l’ veûr : l’ eûre vint, èt c’ èst asteûre, ku lès mwèrts ôront l’ vwès dè Fi dè bon Diu, èt lès cis k’ l’ âront oy, vikront. 26 Lu Pére a l’ vèye â d’vins d’ lu-minme, il-a d’né tot parèy â Fi d’ aveûr lu vèye â d’vins d’ lu-minme; i lî a co d’né l’ dreût d’ djudjer, pace k’ il-èst l’ Fi d’ l’ome. 28 Nu v’s-èwèroz nin d’ çoula, ca l’ eûre èst là, ku tos lès cis ki sont èzès tombes, ôront s’ vwès; lès cis k’ âront fêt l’ bin, s’ avancixhront, po su r’lèver èt po vikér; lès cis k’ âront fêt l’ mâ, zèls su r’lîvront po èsse djudjés. 30 Dju n’ pou rin fé d’ mi minme; dju djudje d’ après çou k’ dj’ ô; èt m’ djudjemint èst djusse, pace ki dju n’ cwîre nin a fé m’ volté, mins lu volté dè ci k’ m’ a èvoyé.

31 Si dju m’ rindéve tèmwègnèdje a mi-minme, mu tèmwègnèdje nu sèreût nin veûr; 32 asteûre, i gn-a on-ôte ki rind tèmwègnèdje sor mi, èt dju sé ku l’ témwègnèdje k’ i m’ rind, èst veûr. 33 Vos-av’ èvoyé dès djins adré Djhan, èt i v’s-a rèspondou l’ veûr. 34 Por mi, dju n’a nin mèzâxhe k’ on-ome acèrtinèye one sacwè sor mi, mins c’ èst po k’ vos sèyoxhe sâvés ku dj’ djâze insi. 35 Lu èsteût come one lampe ki broûle èt ki loume, èt v’s-av’ avou bon on moumint, a tot vèyant s’ loumîre.

36 Mi c’ è-st-on tèmwègnèdje pus grand ku l’ ci da Dj’han, ku dj’ a a d’ner : c’ èst lès-oûves ku m’ Pére m’ a d’né a fé. Cès- oûves, dju lès fê, èt èle mostrèt ku c’ èst m’ Pére ki m’a èvoyé.; 37 èt l’ Pére, ki m’a èvoyé, rind lu-minme tèmwègnèdje sor mi. Vos n’ av’ mây oy su vwès, èt v’ n’ av’ mây vèyou s’ vizèdje; 38 su parole nu d’meûre nin è fond vos-minmes, puski vos n’ mu cruoz nin, mi lu ci k’ il-a èvoyé. 39 Vos studioz lès-Ecritûres, pace ki vos pinsoz trouvi d’vins zèles lu vèye ki d’meûre; mins djustumint, c’ èst zèles ki rindèt tèmwègnèdje sor mi. 40 Seûlemint vos n’ mu v’loz nin xhoûter, po-z-avou l’ vèye.

41 Lu glwère, dju n’ èl ruçû nin dès-omes. 42 D’ alieûr, dju v’ cunoxhe, èt v’ n’ av’ nin, è fond d’ vos-minmes, l’ amoûr dè bon Diu. 43 Vola ku dj’ a v’nou â nom du m’ Pére, èt vos n’ mu r’çûhoz nin; si on-ôte vunéve, so s’ prôpe nom da sîne, vos l’ ruçûrîz! 44 Cumint pôrîz-v’ creûre, vos ki r’çuhoz l’ glwère onk du l’ ôte, mins l’ glwère ki vint dè seûl bon Diu, vos n’ èl cwèroz nin? 45 Nu pinsoz nin ku c’ èst mi ki v’s-acuserè d’vant l’ Pére; i gn-a onk ki v’s-acuse : c’ èst Moyize, lu ci ku v’s-av’ mètou d’vins lu tote vosse confyince. 46. Si v’ cruîz Moyize, vos m’ creûriz moutwèt mi avou; ca c’ èst sor mi k’ il a scrît. 47 Si v’ n’ acsèptoz nin çou k’ il a scrît, cumint poloz-v’ acsèpter çou k’ dju di?

6.

Jézus dène a magner a cinq mèye omes.

1 Après çoula, Jézus passa d’ l’ ôte dès costés dèl mér du Galilèye, ou d’ Tibèriade. 2 Brâvemint dès djins èl sûhint, pace k’ i vèyint tos lès signes k’ i f’zéve so lès malâdes. 3 Jézus monta al copète d’ on tièr, èt la, i s’assia avou sès dissipes. 4 C’ èsteût on pô d’vant Pâke, lu grande fièsse dès Djuifs. 5 Jézus lèva lès-oûy, èt i vèya lès hopês d’ djins k’ èl vunint trouvi. Adon, i d’ha a Filipe : "Wice alans-dj’ atchter dè pan, po k’ i polèxhe magner? 6 I d’héve çoula po l’ sayer, ca lu saveût bin çou k’ il-aléve fé. 7 Filipe lî rèsponda : "Dès pans po deûs cints pèces nu sèrint nin co assé, po k’ chake ènn’ âye on p’tit bokèt. 8 Onk dès dissipes, André, lu fré da Simon-Pîre, lî d’ha : 9 "I gn-a voci on gamin k’ a avou lu, cinq pans d’ wèdje èt deûs pèxhons, mins k’ èst-ce çoula po tant d’ djins?" 10 Jézus d’ha : "Fuzoz assîr lès djins". I gn-aveût è ç’ plèce là, bramint dèl wêde. I s’ assèyint. Il-èstint â pô près leûs cinq mèyes. 11Jézus purda adon lès pans, rinda grâce èt lès pârtixha inte du tos lès cis k’ èstint assîts. I f’za parèy avou lès pèxhons, ostant k’ i ‘nnè v’lint. 12 Cwand il-oûrint magné tot leû sô, i d’ha a sès dissipes : "Ramassoz lès bokèts k’ i d’monèt, ku rin n’ su piède". 13 I ramassint lès bokèts, èt èplinnixhint avou doze tchènas, ki prom’nint dès cinq pans d’ wèdje, ku lès djins avint magné.

14 Cwand lès djins s’ abatint dè signe ku Jézus v’néve du fé, i d’hint : "çust’ ome-là èst vrêmint lu grand proféte, ki deût v’ni è nosse monde!". 15 Mins cwand Jézus compurda k’ i s’apontyint a l’ prinde po fé d’ lu leû rwè, i su r’tira tot seû èzès tièrs.

Jézus rote sol mér.

16 Al nut’, lès dissipes rud’xhindint vès l’ mér. 17 I montint è batê po ruv’ni so Cafarnaom, so l’ ôte rive. I f’zéve supès, èt Jézus nu lès-aveût nin co rac’sû. 18 L’ êr sofléve fwèrt, èt l’ êwe èsteût sâvadje. 19 Lès dissipes avint ramé so moutwèt cinq mèyes mètes, k’ i vèyint Jézus ki rotéve so l’ êwe, èt k’ i v’néve après zèls. I hapint sogne. 20 Mins lu èlzî d’ha : "C’èst mi, n’ ayoz nin sogne!". 21 Lès dissipes èl volint prinde è batê, mins tot d’ on côp, lu batê fourit sol bwèrd, la k’ il-alint.

Lu prétche sol pan dè cî, èl sinagogue du Cafarnaom.

22 Lu djoû d’ après, lès djins k’ avint d’moni du l’ ôte des costés d’ l’ êwe, s’ abatint k’ i gn-aveût mây avou la k’ on seûl batê, èt k’ Jézus n’ î aveût nin monté avou sès dissipes. 23 D’ôtes batês èstint arivés d’ Tibériade, tot près dèl plèce k’ il-avint magné l’ pan ku Sègneûr aveût bèni. 24 Cwand lès djins compurdint ku Jésus n’ èsteût pus la, ni co sès dissipes, i montint èzès batês, èt arivint a Cafarnaôm, atot l’ cwèrant. 25 Cwand i l’ ourint r’trouvi so l’ ôte rive, i lî d’mandint : "Mêsse, cwand èstoz-v’ arivé voci?".

26 Jézus ‘lzî rèsponda : "Vrêmint, dju v’ di l’ veûr, vos n’ mu cwèroz nin parce ki v’s-av’ vèyou dès signes, mins c’ èst pace ki v’s-av’ magné dè pan, èt ku vos ‘nn’ av’ avou tot vosse sô. 27 Nu v’ dunoz nin tant d’ ponne po on-amagner ki passe, mins pus vite po on-amagner ki s’ wâde po l’ vèye ki n’a noune fin, lu cisse ku l’ Fi d’ l’ ome vus dinrè. C’ èst lu, lu ci ku l’ Pére a marké du s’ signe. 28 I ‘lzî d’mandint : "Ku d’vans-dj’ fé, po fé lès-oûves dè bon Diu?" 29 Jézus rèsponda : "L’ oûve dè bon Diu, c’ èst vos cruoxhe lu ci k’ il-a évoyé".

30 I rud’mandint : "Ké signe aloz-v’ duner, po k’ nos polanxhe vèy èt v’ creûre?" Kéle oûve aloz-v’ fé? 31 Cwand il-èstint è dézêrt, nos Péres magnint l’ "mane", come il-èst scrît : "I ‘lzî a d’né a magner dè pan ki v’néve dè cî". 32 Jézus rèsponda : "Vrêmint, dju v’ di l’ veûr, çu n’ èst nin Moyize ki v’ a d’né l’ pan ki vint dè cî; mins c’ èst m’ Pére ki v’ dène lu vrê pan dè cî. 33 Lu pan dè bon Diu, c’ èst l’ ci k’ a d’xhindou dè cî, èt ki dène lu vèye â monde 34 I lî rud’hint : "Sègneûr, dunoz-nos toudi du c’ pan la". 35 Et Jézus : "C’èst mi k’ èst l’ pan dèl vèye. Lu ci ki vint avou mi, n’ ârè pus mây fin.; lu ci ki m’ creût, n’ ârè pus mây seû. 36 Mins dju v’ l’ a dja dit : vos m’ av’ vèyou, èt portant vos n‘ mu cruoz nin". 37 Tos lès cis ku l’ Pére mu dène, vinront avou mi, èt dju n’ lès taprè nin èvôye, 38 pace ki, si dj’ a d’xhindou dè cî, çu n’ èst nin po fé m’ volté, mins lu volté dè ci k’ m’ a évoyé. 39 Et l’ volté dè ci k’ m’ a èvoyé, èst ku dju n’ piède nouk dès cis k’ i m’a d’né, mins ku dj’ lès r’lîve tortos dèl mwèrt â dièrin djoûr. 40 C’ èst çoula lu volté du m’ Pére : ku tot ci ki veût lu Fi d’ l’ ome, èt k’ èl creût, âye lu vèye po toudi; èt c’ èst mi k’ èl rulîvrè â dièrin djoû.

41 Lès Djuifs groumetint a câze k’ il-aveût dit : "C’èst mi k’ èst l’ pan k’ èst d’xhindou dè cî"; 42 i d’hint : "N’ èst-ce nin la Jézus, lu fi da Djôzèf? Nos c’noxhans s’ papa èt s’ mame. Cumint pout-i dîre asteûre ku dj’ a d’xhindou dè cî? 43 Jézus ‘lzî rèsponda : "Nu groumetoz nin inte du vos-ôtes. 44 Nouk nu pout v’ni avou mi, si l’ Pére, ki m’ a èvoyé, nu l’ a assètché; èt c’ èst mi k’ èl rulîvrè â dièrin djoû. 45 Il-èst scrît èzès Profétes : ‘i sèront tortos capâbes d’ èsse acsègnés dè bon Diu’. Tot ci ki xhoûte çou ku l’ Pére acsègne, vint avou mi. 46 Nouk n’ a mây vèyou l’ Pére, sâve lu ci ki vint d’ adré l’ bon Diu, lu il-a vèyou l’ Pére. 47 Vrêmint, dju v’ di l’ veûr : lu ci ki m’ creût, c’ èst cila k’ a l’ vèye ki n’ finixhrè mây".

48 C’ èst mi k’ èst l’ pan ki dène lu vèye. 49 Vos péres ont magné l’ ‘mane’, cwand il-èstint è dézêrt, èt il-ont mouri. 50 Mins çu pan-ci, ki d’xhind dè cî, lu ci k’ ènnè magne nu moûrrè nin. 51 C’ èst mi k’ èst l’ pan ki vike, èt dj’ a d’xhindou dè cî. Lu ci ki magne du ç’ pan, vikrè po tofèr. Lu pan ku dj’ dinrè, c’ èst m’ cwèr, ku dj’ dène po ku l’ monde vike.

52 Lès Djuifs su mètint adon a discuter inte du zèls : "Cumint nos pout-i d’ner s’ cwèr a magner?" 53 Jézus èlzî rud’ha : "Vrêmint, dju v’ di l’ veûr : Si vos n’ magnoz nin l’ cwèr dè Fi d’ l’ ome, èt si vos n’ buvoz nin s’ song, vos n’ âroz nin l’vèye è vos-minmes. 54 Lu ci ki magne mu cwèr èt ki beût m’ song, a l’ vèye po tofèr, èt c’ èst mi k’ èl rulîvrè lu dièrin djoûr.55 Pace ki m’ cwèr èst vrêmint one noûritûre, èt m’ song èst vrêmint one sacwè po beûre. 56 Lu ci ki magne mu cwèr èt ki beût m’ song, dumeûre avou mi, èt mi dju d’meûre avou lu. 57 Lu Pére, k’ èst vikant, m’ a évoyé, èt dju vike a câze dè Pére. Insi, lu ci ki m’ magnerè, vikrè a câze du mi. 58 C’ èst bin çoula l’ pan k’ èst d’xhindou dè cî. I n’ èst nin parèy ku l’ ci k’ vos péres ont magné : zèls ont mouri. Lu ci ki magnerè l’ pan ku dj’ di, vikrè po tofèr.

Brâvemint dès cis k’ èl xhoûtint, èl cwitèt.

59 C’ èst çou k’ Jézus d’héve èl sinagogue, cwand il-acsègnéve a Cafarnaom. 60 Brâmint dès dissipes ki l’ oyint, duhint : " çou k’ i dit la, èst dor! Kî l’ pout xhoûter?" 61 Jézus compurda k’ lès dissipes groumetint inte du zèls a câze du çou k’ il-aveût acsègné. I l’zî d’ha : "Vos v’s-èwèroz? 62 Et cwand vos vièroz l’ Fi d’ l’ ome rumonter la k’ ‘l-èsteût â c’mince? 63 C’ èst l’ Esprit ki dène lu vèye, lu cwèr nu pout rin fé. Lès paroles ku dj’ vin du v’ dîre, sont Esprit èt vèye. 64 Mins i gn-a d’vins vos-ôtes dès cis ki n’ cruèt nin". Ca i saveût duspôy lu c’mince lès cis k’ n’ avint nin l’ fwè, èt co lu ci k’ èl duvéve vinde. 65 I d’ha co : "Vola pocwè dju v’s-a dit ku nouk nu pout v’ni avou mi, si çoula nu lî a nin stou d’né dè Pére".

66 Duspôy çu moumint là, brâvemint dès dissipes su r’tirint, èt lèyint d’ roter avou lu. 67 Adon, Jézus d’ha azès Doze : "Et vos-ôtes, v’loz-v’ ènn’ aler avou?" 68 Simon-Pîre rupurda : "Sègneûr, avou kî îrins-dj’? C’ èst vos k’ a lès paroles ki d’nèt l’ vèye po toudi. 69 Po nos-ôtes, nos avans l’ fwè èt nos savans ku v’s-èstoz l’ Sint ki vint dè bon Diu".70 Jézus ‘lzî rud’ha : N’ èstoz-v’ nin lès Doze ku dj’ a tchûzé? E mitan d’ vos-ôtes, i gn-a onk’ k’ èst l’ Diâle". 71 I djâzéve du Djuda, l’ fi da Simon Iscariote : i f’zéve pârtèye dès Doze, mins on djoû, i l’ vindreût.

7.

Lu djoû dèl fièsse dès houbètes, Jézus dit cléremint du là k’ i vint

1 Après çoula, Jézus toûrna avâ l’ Galilèye; i n’ voléve nin aler èl Djudèye, a câze ku lès Djuifs cwèrint al tower.

2 On n’ èsteût nin lon d’ on djoû d’ fièsse dès Djuifs, lu cisse k’ on loume lu fièsse des houbètes. 3 Lès frés da Jézus lî d’hint : "Cwitoz voci, èt aloz èl Djudèye, po k’ vos dissipes î vèyèxhe çou k’ vos f’zoz. 4 On n’ ovère nin è catchète, cwand on vout èsse cunoxhou. Puski vos f’zoz tot çoula, fuzoz-v’ vèy du tot l’ monde". 5 Pace ki minme sès frés n’ èl cruint nin. 6 Jézus ‘lzî d’ha : "Mu tins n’ èst nin co m’nou; po vos-ôtes, vosse èst toudi là. 7 Lu monde nu v’ pout nin hére; mi, i m’ hét, pace ki dj’ acèrtinèye ku çou k’ i fêt èst mâva. 8 Montoz vos-ôtes a çusse fièsse; mi dj’ n’ î va nin, pace ki m’ tins n’ èst nin co prèt’." 9 C’è-st-insi k’ i djâza, èt d’ mona èl Galilèye.

10 Cwand sès frés fourint èvôye al fièsse, il-î monta avou, mins nin d’vant tot l’ monde; il-î ala câzi è catchète. 11 C’ è-st-insi ku, lu djoû dèl fièsse, lès Djuifs èl cwèrint; i su d’mandint : "Wice è-st-i?".12 On djâzéve brâmint d’ lu d’ tos costés. I gn-aveût dès cis ki d’hint : "çuste ome-la èst bon!". Mins i gn-aveût d’s-ôtes po dîre : "Nonna! i trompe lès djins!" 13 Mins nouk nu djâzéve du lu a hôte vwès, pace k’ on-z-aveût sogne dès Djuifs.

Jézus mousse è tampe.

14 Â mitan dèl fièsse, Jézus moussa è tampe èt ataka a acsègner. 15 Lès Djuifs s’ èwèrint : "Cumint sét-i tos lès Lîves, adon k’ i n’ a nin studié?" 16 Jézus ‘lzî rèsponda : "çou dj’ acsègne nu vint nin d’ mi, mins çoula vint dè ci ki m’ a èvoyé. 17 Lu ci k’ a l’ volté d’ fé çou ku lu vout, comprindrè si çou k’ dj’ acsègne vint dè bon Diu, ou si çoula vint d’ mi-minme. 18 Lu ci ki djâze po lu-minme, rucwîrt su prôpe glwère da sîne; lu ci ki r’cwîrt lu glwère dè ci k’ l’ a èvoyé, dit l’ veûr, èt è s’ coûr, i gn-a noune mintrèye. 19 Moyize vus-a bin d’né lu Lwè, èt portant nouk du vos-ôtes n’ èl pratike. Pocwè cwèroz-v’ a m’ tower?" 20 Lès djins rèspondint : "Lu diâle tu tint! Kî cwîrt a t’ tower?" 21 Jézus ‘lzî rèsponda : "Po one afêre ku dj’ a fêt, vos-èstoz tortos èwèrés. 22 Moyize vus-a d’né l’ circoncizion - po dîre lu veûr, èle nu vint nin d’ Moyize, mins d’ nos vîs péres - èt vos l’ pratikoz so on-ome lu djoû dè sabat. 23 Insi, on pout r’çûre lu circoncizion on djoû d’ sabat, èt c’ n’ èst nin aler conte dèl Lwè da Moyize. Mins asteûre, vos v’ mâvroz conte du mi, a câze ku dj’ ruwèrixhe on-one tot ètîr lu djoû dè sabat? 24 I n’ fât nin djudjer so l’s-aparances, i fât djudjer so çou k’ èst veûr".

Lès Djuifs nu sont nin d’ acwèrd inte du zèls so Jézus.

25 Avâ lès djins d’ Djéruzalèm, i gn-ourit po dîre : "N’ èst-ce nin la l’ ome k’ on cwîrt a tower? 26 Et v’la k’ asteûre i djâze duvant tot l’ monde, èt on n’ lî dit rin. Lès mêsses ârint-i rucnoxhou k’ il-èst vrêmint l’ Crist’? 27 Seûlemint cici, nos savans bin d’ là k’ il-èst.. Cwand l’ Crist’ vinrè, nouk nu sârè du là k’ il-èst." 28 Adon Jézus, ki acsègnéve è tampe, su mèta a criyer : " Vos m’ cunoxhoz, èt v’ sav’ bin du là ku dj’ so. Portant, dju n’a nin v’nou d’ mi-minme, èt il-èst bin veûr, lu ci k’ m’ a èvoyé. Mins vos n’ èl cunoxhoz nin. 29 Mi dj’ èl cunoxh, pace ki dj’ vin d’ adré lu, èt k’ c’ èst lu ki m’a èvoyé"? 30 I cwèrint adon a mète lu min sor lu, mins nouk n’ èl wèza aduzer, a câze ku s’ moumint n’ èsteût nin co là. 31 Avâ lès djins, brâvemint èl cruint; i su d’hint : "Cwand l’ Crist’ vinrè, frè-t-i pus d’ signes ku cici ènnè fêt?"

32 çou k’ lès djins d’hint là sor lu, lès farisyins l’ oyint. Lès mêsses dès prêtes èt lès farisyins èvoyint adon dès gârs po l’ arèter. 33 Jézus ‘lzî d’ha : "Dju so co avou vos-ôtes po on p’tit tins, adon dj’ ènnè rîrè adré l’ ci ki m’ a èvoyé. 34 Vos m’ cwîrroz, èt vos n’ mu troûvroz nin, èt là ku dj’ so, vos n’ poloz nin v’ni".35 Lès Djuifs su d’hint adon inte du zèls: "Wice va-t-i aler, ku nos n’ èl troûvrans nin? Va-t-i aler r’trouvi lès cis ki vikèt amon lès Grècs, èt va-t-i aler acsègner lès Grècs? 36 Ku vout-i dîre avou :" vos m’ cwîrroz èt vos n’ mu troûvroz nin"? Et co : "Là ku dj’ so, vos n’ poloz nin v’ni"?

Discussion è peûpe èt amon lès mêsses

37 Lu dièrin djoû dèl fièsse, lu grand djoû, Jézus su t’néve la, drèssé, a dîre a hôte vwès : "S’ i gn-a onk k’ a seû, k’ i vègne adré mi èt k’ i beûxhe, 38 si vrêmint i m’ fêt confyince. C’èst bin scrît d’vins l’s-Ecritûres : foû d’ lu aspitront dès fontinnes du vikante êwe. 39 I d’héve çoula tot djâsant d’ l’ Esprit, ku d’vint r’çûre lès cis ki lî ârint d’né leû fwè. Ca l’ Esprit n’ aveût nin co v’nou , puski Jézus n’ aveût nin co stou glorifiyé. 40 Avâ tos lès cis k’ èstint la, cwand c’ èst k’ il-oyint cès paroles, i gn-ourit po dîre : "çuste ome èst vrêmint on proféte. 41Mins d’s-ôtes duhint : "Lu Crist’ pout-i v’ni dèl Galilèye? 42 Ca il-èst scrît : c’èst dèl famile da Dâvid èt dè viyèdje du Bètléem, ku l’ Crist’ deût v’ni?". Et i gn-ourit dès discussions avâ lès djins a câze du lu.

44 I gn-ourit dès cis k’ èl volint arèter, mins nouk nu mèta l’ min sor lu. 45 Lès gârs ènnè ralint adon adré lès mêsses dès prêtes èt lès farisyins, ki ‘lzî d’mandint : "Pocwè nu nos l’ aminoz-v’ nin?". 46 Et lès gârs : "I gn-a-t-i mây avou on-ome po djâzer insi?". 47 Adon lès farisyins : "Vos-ôtes avou vos v’s-av’ lèy prinde? I gn-a-t-i onk k’ èl creût, duvins lès mêsses ou lès farisyins? 49 Mins totes cès djins, ki n’ savèt nin lu Lwè, ç’ èst dès mâdits!" 50 Adon Nicodème, onk du zèls, - c’ èsteût l’ ci k’ aveût v’nou trouvi Jézus,- èlzî d’manda : 51 "D’après nosse Lwè, pout-on djudjer on-ome sins k’ on l’ âye oy, èt k’ on séxhe çou k’ il-a fêt?. 52 I lî rèspondint : "Èst-ce ku vos avou vos-èstoz dèl Galilèye? Sutudioz çou ki èst scrît, èt vos vièroz ku dèl Galilèye, i n’ vint nou proféte!". 53 I ‘nnè ralint adon chake è leû mohon

8.

Lu fème adultère

1 Po Jézus, i ala sol mont dès-Olivîs. 2 Lu djoû d’ après, â matin, i rèsteût è tampe. Totes lès djins vunint âtoû d’ lu. Adon, i s’assia èt s’ mèta a l’s-acsègner. 3 A c’ moumint--la, lès scrîbes èt les farisyins lî aminint one fème, k’ on-z-aveût apicé sol tchaud fêt, k’ èle fuzéve lu mâ avou on-ome. I l’ assètchint d’vant tot l’ monde, 4 èt d’hint : "Mêsse, çusse fème, nos l’ avans pris k’ èle fuzéve l’ adultère. 5 E lu Lwè, Moyize nos-a ôrdoné k’ one parèy fème, on l’ duvéve tower a côps d’ pîres. Et vos, k’ ènnè d’ hoz-v’?" 6 I d’hint çoula po l’ sayer, po l’ poleûr acuser après côp. Adon Jézus s’ baxha; avou s’ deût, i s’ mèta a scrîre al tère. 7 Come i continowint à l’ intèrojer, Jézus su r’drèssa, po ‘lzî dîre : "Lu ci d’ vos-ôtes ki n’a nou pètchî, k’ i lî tape lu prumîre pîre". 8 Et i su r’baxha, èt s’ rumèta a scrîre al tère. 9 Zèls, cwand c’ èst k’ il-oyint çusse rèsponse, i ‘nn’ alint onk après l’ ôte, a c’mincer po lès pus vîs, si bin k’ i d’mona tot seû avou l’ fème duvant lu. 10 Jézus su r’lèva adon po lî d’mander : "Fème, wice sont-i? I gn-a nouk k’ i v’s-âye condan.né? 11 Et lèye : "Nouk, Sègneûr".Adon, Jézus : "Mi nin pus, dju n’ vus condan.nerè nin; vos p’loz aler, mins nu comètoz pus nou pètchî".

Discussion avou lès Djuifs : Jézus rind tèmwèggnèdje so lu-minme.

12 Jézus d’ha co azès djins : "Dju so l’ loumîre dè monde. Lu ci ki m’ sût, nu rotrè nin èl supèxheûr, mins il-ârè avou lu lu loumîre dèl vèye". 13 Lès farisyins lî rud’hint : "Vos v’ rindoz tèmwègnèdje so vos-minme, vosse tèmwègnèdje n’ èst nin veûr". 14 I ‘lzî rèsponda : "Âye, dju m’ rind tèmwègnèdje so mi-minme, èt portant, mu tèmwègnèdje èst veûr, pace ki dju sé du là ku dj’ vin, èt là ku dj’ va. 15 Vos, vos djudjoz al manîre dès-omes. Mi, dju n’ djudje nouk. 16 Et minme cwand dj’ djudje, mu djudjemint èst veûr, a câze ku dju n’ so nin tot seû : dj’ a avou mi lu Pére, ki m’ a èvoyé. 17 Vos sav’ bin k’ è vosse Lwè, il-èst scrît ku l’ tèmwègnèdje du deûs tèmons èst veûr.18 I gn-a mi, ki rind tèmwègnèdje so mi-minme, èt i gn-a l’ Pére, ki m’a èvoyé : i rind tèmwègnèjde sor mi avou". 19 I d’mandint adon : "Wice è-st-i vosse Pére?". Jézus l’s-î rudha : "Vos n’ mu c’noxhoz nin, èt vos cunoxhoz nin m’ Pére nin pus; si vos m’ cunoxhîz, moutwèt ku vos c’noxhrîz m’ Pére avou". 20 Il-acsègnéve insi è tampe, a tot djâzant tot près dè Trézôr. Nouk portant nu mèta l’ min sor lu, a câze ku s’ tins n’ èsteût nin co là.

Jézus, c’ èst l’ Pére ki l’ a èvoyé, èt i ‘nnè r’va adré s’ Pére

21 Jézus èlzî d’ha co : "Vola k’ dj’ ènnè va, èt vos m’ rucwîrroz, èt vos moûrroz è vosse pètchî. Là k’ dju va, vos-ôtes vos n’ poloz nin v’ni". 22 Adon lès Djuifs duhint : "Su va-t-i tower lu-minme, la k’ i dit ku la ku dj’ va, vos n’ poloz nin v’ni?". 23 I ‘lzî rèsponda : "Vos-èstoz dès djins d’ â-dzo, mi dju so d’ â-dzeûr; vos-èstoz du ç’ monde-ci, mi dju n’ so nin du ç’ monde-ci. 24 C’ èst po çoula ku dju v’s-a dit ku vos moûrroz avou vos pètchîs. Si vos n’ cruoz nin ku dju so, vos moûrroz avou vos pètchîs". 25 Adon zèls : "Kî èstoz-v’ donc?". Et Jézus : "Dju v’s-èl di duspôy lu c’mince! 26 Dj’a brâmint a dîre sor vos, èt a djudjer! Mins l’ ci k’ i m’ a èvoyé èst l’ veûr, èt c’ è-st-adré lu k’ dja oy çou k’ dju di â monde". 27 I n’ compurdint nin k’ i djâzéve dè Pére. 28 Jézus d’ha co : "Cwand v’s-âroz èlèvé l’ Fi d’ l’ ome, adon vos comprindroz ku Dju so, èt ku Dju n’ fê rin d’ mi-minme. Tot çou k’ dju di, c’ èst l’ Pére ki m’ l’ acsègne. 29 Lu ci k’ m’ a èvoyé è-st-avou mi; i n’ m’ a nin lèy tot seû, pace ki dj’ fê toudi çou ki lî plêt. 30 Cwand k’ il-oyint cès paroles da Jézus, i gn-ourit brâmint dès djins k’ èl cruint.

Lès vrês-èfants da Abraham

31 Jésus d’héve azès cis dès Djuifs ki lî f’zint confyince : "Si vos wârdoz çou k’ dju di, adon vos-èstoz vrêmint mès dissipes, 32 vos c’noxhroz l’ vèrité, èt l’ vèrité vus rindrè libes". 33 I lî rèspondint : "Nos-èstans lès-èfants da Abraham, èt nos n’ avans mây sutou lès-èsclâves du nouk. Cumint p’loz-v’ dîre ku nos d’vinrans libes?" 34 Jésus rupurda : "Vrêmint, dju v’ di l’ veûr : lu ci ki fêt l’ pètchî, èst èsclâve dè pètchî. L’èsclâve nu d’meûre nin tofèr èl mohon; lu fi, lu, î d’meûre po tofèr. 36 Si c’ èst vrêmint l’ Fi ki v’ rind libes, vos-âroz l’ vrêye libèrté. 37 Dj’ èl sé bin ku v’s-èstoz lès-èfants da Abraham, èt portant vos cwèroz a m’ fé mouri, pace ki çou k’ dju v’ di nu v’ ahagne nin è vosse coûr. 38 Por mi, dju v’ di çou k’ dj’ a vèyou adré m’ Pére; vos, vos f’zoz çou k’ vos-av’ oy adré l’ vosse". 39 I r’purdint : "Nosse pére, c’èst Abraham!". Et Jésus : "Si v’s-èstîz lès-èfants da Abraham, vos frîz lès-oûves da Abraham. 40 Asteûre, vos cwèroz a m’ fé mouri, mi on-ome ki v’ di l’ vèrité ku dj’ a oy adré l’ bon Diu; Abraham n’a nin fêt insi. 41 Mins c’ èst lès-oûves da vosse pére ku vos f’zoz". I lî rèspondint : "Nos n’ èstans nin dès bastâs; nos n’ avans k’ on seûl Pére, c èst l’ bon Diu!". 42 Jésus adon : "Si l’ bon Diu èsteût vosse Pére, vos m’ vièrîz voultî, pace ki c’ èst d’ adré l’ bon Diu ku dj’ a v’nou, èt c’ èst du s’ pârt ku dj’ so voci. Dju n’a nin m’nou d’ mi-minme, c’ èst Lu ki m’a èvoyé. 43 Pocwè nu ruc’noxhoz-v’ nin çou k’ dju di? C’ èst pace ki vos n’ èstoz nin capâbes du m’ xhoûter. 44 Vos prov’noz du vosse pére k’ èst l’ Diâle, èt çou k’ vos v’loz fé, c’ èst çou k’ vosse pére vout. Lu, duspôy lu c’mince, il-èst on moûdreû; èt i n’ a nin d’ moni èl veûr, pace ki, è s’ coûr, i gn-a noune vèrité.. Cwand c’ èst k’ il-aboute dès mintes, c’ èst dè fond d’ lu-minme k’ i djâze, pace k’ il-èst minteûr, èt l’ pére dèl mintrèye. 45 Mins mi, pace ki dju v’ di l’ veûr, vos n’ mu cruoz nin. 46 Kî d’ vos-ôtes mostèrrè ku dj’ fê l’ mâ? Et si dj’ di l’ veûr, pocwè nu m’ cruoz-v’ nin? 47 Lu ci ki vint dè bon Diu, xhoûte lès paroles dè bon Diu; ét c’ èst bin po çoula ku vos n’ mu xhoûtoz nin, c’ èst pace ki vos n’ èstoz nin dè bon Diu.

Duvant k’ Abraham nu foûxh, mi Dju so.

48 Lès Djuifs rupurdint l’ parole po dîre : "N’avans-dj’ nin rêzon d’ dîre ku v’s-èstoz on Samaritin, èt ku c’ èst l’ démon ki v’ tint?" 49 Jésus rèsponda : "Nou démon nu m’ tint, èt dju rind oneûr a m’ Pére. Mins vos, vos cwèroz a m’ ahontiér. 50 Por mi, dju n’ cwîre nin mu prôpe glwère. I gn-a onk k’ èl cwîre por mi, èt ki djudje. 51 Vrêmint, dju v’ di l’ veûr : lu ci ki wâde mès paroles, nu vièrè djamây lu mwèrt". 52 Adon lès Djuifs : "Asteûre nos vèyans bin ku l’ démon v’ tint. Abraham a mouri, lès profétes avou ont mouri, èt vos d’hoz : lu ci ki wâde mès paroles, nu vièrè djamây lu mwèrt. 53 Sèrîz-v’ moutwèt pus grand ku nosse Pére Abraham, k’ a mouri? Et lès profétes avou ont mouri! Kî prétindoz-v’ èsse?" 54 Jésus rèsponda : "Si dju m’ rind glwère a mi-minme, mu glwère n’ èst rin. C’ èst m’ Pére ki m’ rind glwère, lu ci k’ vos d’hoz k’ il-èst vosse bon Diu! 55 Et si dju d’héve ku dj’ n’ èl cunoxh nin, dju sèreû parèy a vos-ôte : on minteûr. Asteûre, dj’ èl cunoxh, èt dju wâde çou k’ i dit. 56 Vosse pére Abraham s’a rafiyé du vèy ariver l’ djoû ku dj’ sèreû là; i l’ a vèyou, èt i ‘nn’ a stou tot rimpli d’ djôye". 57 Adon, les Djuifs : "Vos n’ av’ nin co cinkante ans, èt v’s-av’ vèyou Abraham? 58 Et Jésus : "Vrêmint, dju v’ di l’ veûr : duvant k’ Abraham nu foûxh, mi dju so". 59 I purdint adon dès pîres po lès taper sor lu; Jésus su catcha èrî d’ zèls, èt i moussa foû dè tampe.

9.

L’ ome aveûle duspôye k’ il-èsteût â monde; Discussion avou lès Farisyins

1 Tot passant, Jézus vèya on-aveûle. Il-aveût v’nou â monde insi. 2 Sès dissipes lî d’mandint : "Mêsse, ki a fêt l’ mâ, lu ou bin sès parints, la k’ il-a v’nou â monde aveûle?". 3 Jézus rèsponda : "Nonna, i n’ a comètou nou pètchî, ni co sès parints. Mins c’ è-st-avou lu ku l’ bon Diu deût fé vèy sès oûves. 4 I fât ku nos f’zanxhe l’ ovrèdje dè ci k’ m’ a èvoyé, tant k’ i fêt djoû. Lu nut’ va toumer, èt adon pus nouk nu pôrè co fé one sacwè. 5 Tant ku dj’ so è monde, c’ èst mi k’ èst l’ loumîre dè monde".6 Cwand il ourit rèspondou çoula, i rètcha al tère, èt avou s’ rètchon, i f’za on p’tit mwèrtî., k’ i stinda so lès-oûy du l’ aveûle,7 a tot lî d’hant : "Aloz-v’ vus lâver è bassin d’ Silowé", (çou k’ i vout dîre l’ ‘Èvoyé’). L’ome î ala, su lâva èt ruv’na : i vèyéve. 8 çou ki fêt ku sès vèhins, èt tos lès cis k’ èstint afêtis d’ èl vèy, ca il-èsteût bribeû, su d’hint inte du zèls : "N’ èst-ce nin lu k’ èsteût assît a briber?". 9 "Âye, c’ èst lu", rèspondéve-t-on. Mins d’s-ôtes duhint : "Nonna, c’ è-st-on-ôte, k’ èl ravisse". Lu portant acèrtinéve : "C’ èst bin mi!". 10 I lî d’mandint adon : "Ku s’ fêt-i k’ vos-oûy sont drouvis?". 11 "L’ome k’ on loume Jésus, rèsponda-t-i, a fêt on p’tit mwèrtî èt i m’ ènn’a ondou lès-oûy, tot d’hant : aloz-v’ vus lâver è bassin d’ Silowé. Dj’ î a stou, dju m’a lâvé, èt dj’ a ataké a vèy." 12 I lî d’mandint : "Wice è-st-i çuste ome-la?". Et lu : "Dju n’ sé nin".

13 On-z-amina d’vant lès farisyins l’ ome k‘ aveût stou aveûle.14 C’ èsteût on djoû d’ sabat, ku Jézus aveût fêt su p’tit mwèrtî èt k’ il-aveût drouvi lès-oûy du l’ aveûle. 15 Lès farisyins lî rud’mandint co on côp :"Cumint s’ fêt-i ku v’ vèyoz?". I ‘lzî rèsponda : "I m’ a mètou dè mwèrtî so lès-oûy, dju m’ a lâvé, èt asteûre dju veû!".16 I gn-ourit d’vins lès farisyins po dîre : "çuste ome là nu vint nin dè bon Diu, ca i n’ rèspèctèye nin l’ sabat". Mins d’s-ôtes rèspondint : "On-ome ki fêt dès pètchîs, pout-i fé dès signes parèy?. I s’ disputint insi inte du zèls. 17 I rud’mandint co a l’ aveûle : "Et vos, ku d’hoz-v’ du çuste ome-là, pusk’ i v’s-a drouvi lès-oûy? - "C’ è-st-on proféte", duha-t-i.

18 Lès Djuifs nu volint nin creûre ku çuste ome, ki vèyéve, aveût stou aveûle. I houkint sès parints. 19 I ‘lzî d’mandint : "Vola bin vosse fi, ku vos d’hoz k’ il-a v’nou â monde aveûle? Ku s’ fêt-i k’ i veût, asteûre?". 20 Et sès parints d’ rèsponde : "Nos savans bin k’ c’ èst nosse fi, èt k’ il-a v’nou â monde aveûle. 21 Cumint k’ i veût asteûre, nos n’ èl savans nin, èt nos n’ savans nin nin pus kî lî a drouvi lès-oûy. Dumandoz-lî, il-èst grand assé po s’ èspliker lu-minme". 22 Lès parints djâzint insi a câze k’ il-avint sogne des Djuifs. Dèdja, i s’ avint mètou d’ acwèrd inte du zèls po taper a l’ ouxh dèl sinagogue tos lès cis ki dèclârrint ku Jésus èsteût l’ Mèssèye. 23 Vola pocwè k’ lès parints avint dit : "Il-èst grand assez, dumandoz-lî".

24 I r’houkint co on côp l’ ome k’ aveût stou aveûle, po lî dîre : "Rindoz glwère â bon Diu! Nos savans bin, nos-ôtes, ku çuste ome-là è-st-on pécheûr". 25 Et lu d’ rèsponde : "Si c’ è-st-on pécheûr, dj’ ènnè sé rin. Mins i gn-a one sacwè ku dj’ sé, c’ èst k’ dj’ èsteû aveûle, èt k’ asteûre, dju veû!" 26 I lî rud’mandint : "K’ a-t-i fêt po v’ drouvi lès-oûy? 27 Et lu : "Dju v’ l’ a dja dit, mins vos n’ xhoûtoz nin. Pocwè mu r’v’loz-v’ oy on deûzinme côp? Sèreût-ce moutwèt ku vos-ôtes avou, vos vôrîz bin duv’ni sès dissipes? 28 I s’ mètint adon a l’ trêter d’ tos lès noms, tot d’hant : "C’ èst twè k’ ès s’ dissipe! Nos-ôtes, c’ èst d’ Moyize ku dj’ èstans lès dissipes. 29 Moyize, nos savans bin ku l’ bon Diu lî a djâzé; çuste ome-là, nos n’ savans nin d’ la k’ il-èst. 30 Adon l’ ome : "C’ è-st- èwéré! Vos n’ sav’ nin d’ la k’ il-èst, èt portant, i m’ a drouvi lès-oûy. Nos savans bin ku l’ bon Diu nu xhoûte nin lès pécheûrs, mins k’ si on-ome lu rèspèctèye èt fêt s’ volté, lu bon Diu èl xhoûte. 32 On n’ aveût co mây oy dîre k’ on-ome èsteût capâbe du drouvi lès-oûy d’ onk k’a v’nou â monde aveûle. Si çuste ome-là nu v’néve nin dè bon Diu, i n’ sèreût nin capâbe du rin fé!". 34 Adon zèls : "T’ as v’nou â monde tot plin d’ pètchîs, èt tu nos vous fé lu l’çon?" I l’ tapint a l’ ouxh.

35 Jézus oya dîre k’ i l’ avint tapé a l’ ouxh. I l’ ala trouvi po lî d’mander : "Cruoz-v’ â Fi d’ l’ ome?".36 Adon lu : "Kî èst-ce, Sègneûr, po k’ dju creûxh a lu?" 37 Et Jézus : "Vos l’ vèyoz, c’ èst l’ ci ki djâze avou vos". 38 L’ ome adon : "Dju creû, Sègneûr", èt i s’ tapa a gngnos d’vant lu. 39Jézus d’ha co : "Dj’ a v’nou è ç’ monde-ci po k’ lès djins su r’vèyèxhe, po k’ lès cis ki n’ vèyèt nin, vèyèxhe, èt k’ lès cis ki vèyèt, duv’nèxhe aveûles". 40 Dès farisyins k’ èstint avou lu, oyint cès paroles. I d’mandint : "Et nos-ôtes, sèrins-dj’ dès aveûles, nos-ôtes avou?" 41 Jézus rèsponda : "Si v’s-èstîz aveûles, vos n’ ârîz nou pètchî. Mins dè moumint k’ vos d’hoz : "Nos vèyans clér", vos d’monoz avou vosse pètchî.

10.

Lu bon bèrdjî

1 Vrêmint, dju v’ di l’ veûr : Lu ci ki mousse è l’ èclôs dè bèrbus sins passer po l’ ouxh, mins ki l’ ascoxhe po ôte pârt, cila è-st-on voleûr èt on vârin. 2 Lu ci k’ intère po l’ ouxh, c’ èst lu l’ bèrdjî, lu ci ki wâde lès berbus.3 Lu pwèrtî lî drouve l’ intrèye, èt lès berbus oyèt s’ vwès. Lès berbus ki sont da sînes, i lès houke po leûs noms, èt i lès fêt mousser foû. 4Cwand il a fêt mousser foû totes lès cisses ki sont da sînes, i rote duvant zèles; èle lu sûhèt, pace ki èle savèt s’ vwès. 5 On-ôte ome, èle n’ èl sûront nin, èle courront èvôy lon èrî d’ lu, pace ki èle nu ruc’noxhèt nin l’ vwès dès-ètrandjîrs. 6 Jésus èlzî d’ha çusse fâve, mins zèls nu compurdint nin çou k’ i v’léve dîre.

7 Jésus èlzî rud’ha co : "Vrêmint, dju v’ di l’ veûr : C’ èst mi l’ ouxh dès bèrbus. 8 Tos lès cis k’ ont m’nou d’vant mi, c’ èst dès voleûrs èt dès vârins, mins lès bèrbus n’ ont nin oy leûs vwès. 9 C’ èst mi k’ èst l’ ouxh. Lu ci k’ amousse tot passant por mi, sèrè sâvé. I passerè po-z-intrer èt po r’mousser foû, èt i troûverè l’ wêde ki lî fât. 10 Lu voleûr nu vint ku po haper, po tower èt po dustrûre. Mi dj’ a m’nou po k’ lès-omes ayèxhe lu vèye, èt k’ i l’ ayèxhe tot plin.

Lu bon bèrdjî èt l’ vârlèt.

11 C’ èst mi k’ èst l’ vrê bèrdjî. Lu vrê bèrdjî dène su vèye po sès bèrbus; 12 lu vârlèt, lu, n’ èst nin l’ bèrdjî, lès bèrbus nu sont nin da sîne. S’ i veût v’ni on leû, i lêrè la lès bèrbus po couri èvôye, èt l’ leû lès haperè èt lès kutchèsserè tot costé.13 I n’ èst k’ on vârlèt, èt i n’a d’ cûre dès bèrbus.14 Dju so lu vrê bèrdjî : dju c’noxhe mès bèrbus, èt mès bèrbus mu c’noxhèt, 15 come lu Pére mu c’noxhe, èt ku mi dju c’noxhe lu Pére; èt dj’ dène mu vèye po mès bèrbus. 16 Dj’a co d’s-ôtès berbus, ki n’ sont nin è ç’ tropê-ci. Cès-çales avou, i fât ku dj’ lès ramine. Ele ôront m’ vwès : èt i gn-ârè pus k’ on seûl tropê èt k’ on seûl bèrdjî. 17 C’ èst po çoula ku l’ Pére mu veût voultî, c’ èst pace ki dj’ dène mu vèye, po k’ dj’ èl ruprinde après côp. 18 Nouk nu m’ èl prind, dj’ èl dène du mi-minme. Dj’ a l’ pouvwèr d’ èl duner èt l’ pouvwèr d’ èl ruprinde. C’ èst bin çou ku l’ Pére m’a dit d’ fé".

19 I gn-ourit co one discussion inte dès Djuifs a câse du çou k’ il-aveût dit. 20 I gn-aveût brâmint po dîre : "C’èst l’ démon k’ èl tint, èt il-èst duv’ni sot! Pocwè èl xhoûtoz-v’ ?" 21 Dès-ôtes duhint : "çou k’ i dit n’ èst nin d’ on-ome ku l’ démon tint! Èst-ce k’ on démon pout drouvi lès-oûy dès-aveûles?"

Discussion avou lès Djuifs tins d’ èl fièsse dèl Dédicasse

22 On f’za adon a Djéruzalèm, lu fièsse dèl Dédicâsse. C’ èsteût l’ îvièr. 23 Jésus su porminéve è tampe, po d’zo l’ Portike da Salomon. 24 Lès Djuifs su rassonlint âtoû d’ lu, po lî dîre : 25 "Djuska cwand nos lêroz-v’ èl dotance? Si v’s-èstoz l’ Mèssèye, duhoz-l’ cléremint!" 25 Jésus ‘lzî rèsponda : "Dju v’ l’ a dit, èt vos n’ cruoz nin. Lès-oûves ku dj’ fê â nom du m’ Pére djâzèt d’ zèles-minmes.26 Mins vos n’ cruoz nin, pace ki vos n’ èstoz nin d’ mès bèrbus. 27 Mès bèrbus oyèt m’ vwès, dju lès c’noxhe èt èle mu sûhèt, 28 dju dène mu vèye por zèles : èle nu pèrixhront mây, èt nouk nu lès râyerè foû d’ mès mins. 29 çou ku m’ Pére m’ a r’mètou èzès mins èst pu grand ku tot-a-fêt, èt nouk nu pout râyer one sacwè foû dèl min dè Pére. 30 Mi èt l’ Pére nos n’ fuzans k’ onk.

31 Lès Djuifs rupurdint co dès pîres po lès taper sor lu. 32 Jésus l’s-arinna : "Dju v’s-a mostré brâmint dès bonès-oûves dèl pârt dè Pére; po l’ kéke du cès-oûves mu v’loz-v’ taper âs pîres?" 33 Lès Djuifs rupurdint : "çu n’ èst nin po one bone oûve, ku nos v’ volans tapér dès pîres, mins c’ è-st-a câze ku vos blasfémoz : vos n’ èstoz k’ on-ome, èt v’ prétindoz èsse lu bon Diu". 34 Adon Jézus : "Il-èst scrît è vosse Lwè : "Dj’ a di : vos-èstoz dès dius’. 35 Insi on loume dès dius lès cis ku l’ bon Diu èlzî a djâzé, èt lu Lwè nu pout nin èsse dustrûte. 36 Asteûre lu ci ku l’ Pére a ondou, èt k’ il-a èvoyé è monde, vos d’hoz k’ i blasféme, pace k’ il-a dit : Dju so l’ Fi dè bon Diu. 37 Si dju n’ fê nin lès-oûves da m’ Pére, vos n’ mu d’voz nin creûre.38 Mins si dj’ lès fê, cwand minme vos n’ mu vôrîz nin creûre, cruoz-m’ a câze dès-oûves. Vos rucnoxhroz insi èt vos séroz ku l’ Pére èst â d’vins d’ mi, èt mi â d’vins dè Pére". 39 Lès Djuifs su r’sayint co adon d’ l’ apicer, mins i s’ sâva foû d’ leûs mins.

40 Jésus r’passa du l’ ôte dès costés dè Djourdin, èl plèce ku Djhan aveût ataké à batizer. Il-î d’mona. 41 Brâmint dès djins lî alint r’trouvi, tot d’hant : "Djhan n’a fêt nou signe, mins tot çou k’ il-a dit so cici, èsteût veûr". 42 Et là, brâmint dès djins èl cruint.

11.

Vola ku l’ ci k’ vos vèyoz voultî, èst malâde

1 I gn-aveût on-ome k’ èsteût toumé malâde, on l’ louméve Lazare. Il-èsteût d’ Bétanîe, lu viyèdje da Marie èt da s’ soûr Marte. 2 Marîe èsteût l’ fème ki aveût vûdé on-ôlemint so lès pîs dâ Sègneûr, èt ki lès-aveût r’xhourbi avou sès dj’vès; c’ èst s’ fré Lazare k’ èsteût malâde. 3 Sès soûrs èvoyint donc’ dîre a Jésus : "Sègneûr, lu ci ku v’ vèyoz voultî èst malâde".

4 Cwand Jésus apurda l’ novèle, i d’ha : "çusse maladèye-là n’ èst nin po mouri, èle èst là po l’ glwère dè bon Diu, po k’ a câze du lèy, lu Fi dè bon Diu seûxhe glorifié".5 I fât dîre ku Jésus vèyéve Marte voultî, insi ku s’ soûr et Lazare. 6 Cwand donc’ il-apurda k’ il-èsteût malâde, i d’mona co portant deûs djoûs èl plèce k’ il-èsteût. 7 Adon seûlement, i d’ha a sès dissipes : "Ralans-è èl Djudèye". 8 Lès dissipes lî d’hint : "Mêsse, i gn-a nin lontins, les Djuifs cwèrint a v’ tower a côps d’ pîres, èt vos-î raloz?". 9 Adon Jésus : "Nu fêt-i nin clér doze eûres â long? Lu ci ki rote â long dè djoû, nu s’ trèbouke nin, pace k’ i veût l’ loumîre du ç’ monde-ci. 10 Lu ci ki rote dèl nut’, su trèbouke, pace k’ i n’ a nin l’ loumîre avou lu". 11 C’ è-st-insi k’ i djâza; i d’ha co : "Nosse camarâde Lazâre dwèrt, mins dju m’ èl va aler duspièrter".12 Lès dissipes rèspondint : "Sègneûr, s’ i dwèrt, i xhaperè". 13 Mins Jésus aveût djâzé du s’ mwèrt, èt zèls avint compris k’ i dwèrméve 14 I ‘lzî rud’ha adon cléremint : "Lazâre èst mwèrt; 15 mins, a câze du vos-ôtes, po vosse fwè, dju so contint ku dj’ n’ èsteû nin là; alans adré lu". 16 Adon Toumas, k’ on louméve lu Djermê, duha âs-ôtes : "Alans-î nos-ôtes avou, èt morans avou lu!".

Lazâre èst r’houké d’amon lès mwèrts

17 Cwand Jésus ariva, i trova Lazâre èl tombe duspôy cwète djoûrs. 18 Bétanîye n’ èsteût nin lon d’ Djéruzalem, â po près cwinze stades, one dumèye eûre du vôye. 19 C’è-st-insi ku brâmint dès Djuifs èstint v’nous amon Marte èt Marîye, po lès rèscorèdjér a câze du leû fré. 20 Cwand Marte apurda ku Jésus èsteût là, èle l’ ala abèye trouvi; Marie, lèy, èsteût assîte èl mohon. 21 Marte duha a Jésus : "Mêsse, si v’s-oûxhîz stou voci, mu fré n’ sèreût nin mwèrt! 22 Mins asteûre, dju sé bin ku tot çou k’ vos d’mandroz â bon Diu, i v’s-èl dinrè". 23 Jésus rèsponda : "Vosse fré su r’lîvrè". 24 "Ây, rud’ha-t-èle, dj’ èl sé bin k’ i su r’lîvrè, al rézurècsion, â dièrin djoû". 25 Jésus rèsponda : "C’èst mi k’ èst l’ rézurècsion èt l’ vèye. Lu ci ki m’ creût, foûxhe-t-i mwèrt, vicrè; 26 èt tot ci ki vique èt ki m’ fêt confyince, nu moûrrè djamây. Cruoz-v’ çoula?". 27 Adon lèy : "Ây, Sègneûr, dju creû ku v’s-èstoz l’ Mèssèye, lu Fi dè bon Diu, k’ èst m’nou sol tère".

28 Cwand èle ourit rèspondou çoula, èle ala houkér s’ soûr Marîye : "Lu Mêsse èst la, lî d’ha-t-èle, èt i t’ houke" .29 Cwand èle oya çoula, èle su lèva abèye èt l’ ala trouvi. 30 Jésus n’ aveût co intré è viyèdje, il-èsteût toudi là k’ ‘l-aveût rèscontré Marte. 31 Lès Djuifs ki èstint èl mohon avou Marîye po l’ rèscorèdjér, cwand c’ èst k’ i l’ vèyint ki s’ lèvéve abèye po moussér foû dèl mohon, i l’ sûhint, tot pinsant k’ èle aléve â monumint po-z-î plorer. 32 Cwand Marîye ariva là k’ Jésus èsteût, ét k’ èle lu vèya, èle su tapa a gngnos a sès pîs, tot d’hant : "Sègneûr, si v’s-avîz stou voci, mu fré n’ sèreût nin mwèrt". 33 Cwand Jésus èl vèya ki ploréve, èt k’ lès djins k’èstint avou lèy plorint avou, i ‘nnè fourit tot mouwé è pus profond d’ lu-minme. 34 I d’manda : "Wice l’ av’ mètou?" Et zèls : "Vunoz, Mêsse, èt s’ loukoz". 35 Et Jésus s’ mèta a plorér. 36 Lès djins su d’hint adon : "Loukoz come i l’ vèyéve voultî!" 37 Mins i gn-ourit po dîre : "Lu k’ a drouvi lès-oûy d’ on-aveûle, nu poléve-t-i nin fé ku Lazâre nu moraxh nin?".

38 Jésus, k’ aveût toudi l’ coûr gros, ariva â monumint; c’ èsteût one grote, k’ on-z-aveût r’clôs avou one pîre. 39 Jésus d’ha : "Ritiroz l’ pîre". Marte, lu soûr dè ci k’ èsteût mwèrt, rèsponda : "Sègneûr, i sint dèdja, vola dja cwète djoûs k’ il-èst la!" 40 Et Jésus : "Nu v’s-a-dj’ nin dit ku si v’s-av’ lu fwè, vos vièroz l’ glwère dè bon Diu?" 41 I boudjint l’ pîre. Adon Jésus lèva lès-oûy vès l’ cî : "Pére, duha-t-i, dju v’ rumèrcixh pace ki v’ m’ av’ oy 42 Dju sé bin mi ku v’ m’ oyoz tofèr, mins dju djâze insi a câze du tos cès djins ki sont volà âtoû d’mi, po k’ i cruèxhe ku v’ m’ av’ vrêmint èvoyé". 43 Cwand c’ èst k’ il-ourit djâzé insi, i criya bin fwèrt : "Lazâre, moussoz foû d’ là!". 44 Et l’ mwèrt moussa foû; Sès pîs èt sès mins èstint loyés, èt s’ vizèdje èsteût rafûlé èn-on linçoû. Adon Jésus: "Duloyoz-l’, è s’ lèyoz-l’ aler".

45 Brâmint dès Djuifs, ki avint v’ni adré Marîye, vèyint çou ku Jésus v’néve du fé, èt lî d’nint leû fwè 46 Mins d’s-ôtes alint r’trouvi lès farizyins po ‘lzî raconter çou ki s’ aveût passé. 47 Lès mêsses dès prêtes èt lès farizyins houkint adon l’ grand Consèy : "Ku f’zans-dj’, duhint-i, ca çuste ome-là fêt brâmint dès signes? 48 Si nos l’ lèyans fé, tot l’ monde èl creûrè, èt lès Romins vinront dustrûre nosse vèye èt nosse nâcion. 49 Onk du zèls, Cayife, ki èsteût l’ grand-prête çusse annèye-la, purda l’ parole : "Vos n’ î compurdoz rin du tout, di-st-i. 50 Nu vèyoz-v’ nin k’ i vât mî po vos-ôtes k’ on seûl ome moûre po tot l’ peûpe, èt ku tot l’ monde nu pèrixh nin!" 50 çoula, i n’ èl duha nin d’ lu-minme. Pusk’ il-èsteût l’ grand-prête çuste annèye-là, c’ è-st-one profécie k’ i f’za, tot d’hant ku Jésus moûrreût po tot l’ peûpe, 52 Et c’ n’ èsteût nin seûlemint po tot l’ peûpe, mins c’ èsteût po rassonler tot èssonles lès-èfants dè bon Diu, k’ èstint kudjètés tos costés. 53 çu fourit du ç moumint-là k’ il-ourint l’ îdèye dèl tower.

54 Vola pocwè ku Jésus nu s’ lèya pus vèy è mitan dès Djuifs. I s’ ala r’tirer èn-one plèce nin lon èrî dè dézêrt, èl vèye k’ on loume Efrayîm. C’ èst là k’ i d’mona avou sès dissipes.

55 Lu fièsse dèl Pâke dès Djuifs n’ èsteût nin lon, èt brâmint dès djins montint dal campagne so Djéruzalèm, po s’ poleûr purifyér duvant l’ fièsse. 56 I cwèrint Jésus. È tampe, i s’ duhint inte du zèls : "Ku v’ sonle-t-i? I n’ vinrè sûremint nin al fièsse?" 57 Lès mêsses dès prêtes èt lès farizyins avint ôrdoné ku tot ci k’ èl vièreû, èl fuzaxhe savou, po k’ on l’ polaxhe arèter.

12.

Lu dièrinne fièsse du Pâke

1 Sîh djoûs d’vant Pâke, Jésus ariva a Bètanîye, là k’ Lazâre dumonéve, lu ci k’ ‘l-aveût r’lèvé dès mwèrts. 2 On-z-apontia por lu on sopér. Marte sièrvéve, èt Lazâre èsteût onk dès cis k’ èstint al tâve avou lu. 3 Adon Marîye purda one lîve d’ on fwèrt bon-ôlemint, du grande valeûr. Ele ènn’ onda lès pîs da Jésus, èt èle lès r’xhourbixhéve avou sès dj’vès. Tote lu mohon fourit plinne dèl bone sinteûr du l’ ôlemint. 4 Djuda Iskariote, onk du sès dissipes, lu ci k’ èl duvéve lîvrér, djâza : 5 "çuste ôlemint, d’ha-t-i, pocwè n’ l’ a-t-on nin vindou po treûs cints pèces, k’ on-z- âreût d’né azès pôves". 6 S’ i djâza insi, çu n’ èst nin k’ il-aveût d’ cûre dès pôves, mins c’ èst pace ki c’ èsteût on voleûr. C’ èst lu ki t’néve lu boûse dèl cupagnèye, èt il-î purdéve por lu çou k’ on-z-î mètéve. 7 Jésus lî d’ha : "Lèyoz-l’ fé. C’ èst po l’ djoû ku dj’ sèrè èssèvli k’ èle duvéve wârder çuste ôlemint. 8 Dès pôves, vos ‘nn’ âroz toudi avou vos-ôtes, mins mi, vos n’ m’ âroz nin tofèr".

9 Brâmint dès Djuifs apurdint ku Jésus èsteût là, èt i v’nint, nin seûlemint a câze du Jésus, mins po vèy Lazâre, k’ il-aveût r’lèvé d’amon lès mwèrts. 10 C’è-st-insi k’ l’ îdèye vuna azès mêsses dès prêtes du tower Lazâre avou, 11 pace ki, a câze du lu, brâmint dès djins lès cwitint po d’nér leû confyince a Jésus.

L’ intrèye a Djéruzalèm

12 Lu djoû d’ après, brâmint dès djins k’ avint v’nou po l’ fièsse, cwand c’ èst k’ il-apurdint k’ Jésus èsteût à Djéruzalèm, 13 apicint dès coxhes du palmiér po l’ alér rèscontrer. I criyint : Hozanna! K’ i seûxhe bèni lu ci ki vint â nom dè Sègneûr, lu Rwè d’ Israël!" 14 Jésus trova on p’tit bâdèt, èt s’assia sus. C’ èsteût come il-èst scrît :

15 N’ âye nin sogne, twè lu Bâcèle du Siyon,

Vola ku tu Rwè arive,

assît so lu p’tit d’ on bâdèt.

16 çoula, lès dissipes n’ èl compurdint nin tot dreût. çu fourit cwand Jésus ourit stou glorifyé, k’ i su r’sovenint ku l’Ecritûre duhéve çoula sor lu, èt k’ c’ èsteût bin çou k’ lès djins avint fêt. 17 Lès djins k’ èstint avou lu cwand i houka Lazâre foû dèl tombe èt k’ i lu r’lèva d’amon lès mwèrts, nu mankint nin du djâzer d’ lu. 18 Et c’ èst po çoula ku totes cès djins èl vunint rèscontrer, pace k’ il-avint oy dîre k’ il-aveût fêt çu signe-là. 19 Adon, lès farisyins su d’hint inte du zèls : "Vos vèyoz bin ku vos n’ gangnoz rin. Tot l’ monde lî court après!"

Dièrin prétche duvant lès djins. Anonce du s’ mwèrt.

20 Duvins lès Grècs ki avint monté à Djéruzalèm po-z-adôrer l’ bon Diu dè tins d’ Pâke, 21 i gn-ourit kék’onkes k’ arin.nint Filipe, k’ èsteût du Bèt’sayide èl Galilèye, po lî d’mander : "Mêsse! Nos vôrins bin vèy Jésus" .22 Filipe ènnè djâza a André, èt tos lès deûs l’ alint r’dîre à Jésus. 23 Jésus èlzî rèsponda : " L’eûre èst v’nowe, ku l’ Fi d’ l’ ome deût èsse glorifyé. 24 Vrêmint, dju v’ di l’ veûr : si l’ grin d’ frumint, k’ on-z-tapé èl tère, nu moûrt nin, i d’meûre tot seû; s’ i moûrt, i rapwètrèt brâmint. 25 Lu ci k’ inme su vèye, èl pièd’; lu ci ki s’ ènnè d’sêzixh vola è çusse vèye-ci, èl wâdrè po l’ vèye ki dûrrè po tofèr. 26 Lu ci ki m’ vout sièrvi, k’ i m’ sûxhe, èt là ku dj’ so, mu sèrviteûr î sèrè avou.; lu ci ki m’ ârè sièrvi, mu Pére lî frè oneûr. 27 Po l’ moumint, mu coûr èst tot d’zoûrné. Ku fât-i dîre? Fât-i dîre : Pére, wârdoz-m’ èrî du çuste eûre? Bin nonna! C’ èst bin po çoula ku dj’ so parvunou a l’ eûre d’asteûre! 28 Pére, rindoz oneûr a vosse nom!". Adon, one vwès su f’za oy, ki v’néve dè cî, èt ki d’héve : "Dju lî a rindou oneûr, èt dj’ lî rindrè co oneûr!" 29 Lès djins k’ èstint là, èt k’ avint oy, prétindint ku c’ èsteût on côp d’ tonîre; po d’s-ôtes, c’ èsteût on-andje k’ aveût djâzé. 30 Jésus rupurda : "çu n’ èst nin por mi ku çusse vwès s’a fêt oy, c’ èst po vos-ôtes. 31 C’ èst asteûre ku l’ monde èst djudjé, c’ èst asteûre ku l’ prince du ç’ monde-ci va èsse tapé a l’ ouxh. 32 Por mi, cwand dj’ ârè stou èlèvé po d’zeû l’ tère, dj’ assètchrè tot l’ monde après mi". 33 I d’héve çoula po fé savou kumint k’ il-aléve mouri. 34 Lès djins lî rèspondint : "Nos-avans apris è lu Lwè ku l’ Christ’ duvéve viker po toudi; adon kumint d’hoz-v’ ku l’ Fi d’ l’ ome deût èsse èlèvé po d’zeû l’ tère? çu Fi d’ l’ ome là, kî è-st-i?" 35 Et Jésus : "Èco po wê d’ tins lu loumîre è-st-è mitan d’ vos-ôtes. Rotoz tant ku v’s-av’ lu loumîre, duvant ku l’ supèxheûr nu v’ prinde : lu ci ki rote èl supèxheûr nu sét nin là k’ i va. 36 Tant ku v’s-av’ lu loumîre avou vos-ôte, fuzos confyince al loumîre. Vos sèroz insi dès-èfants d’ loumîre". C’ è-st-insi ku Jésus djâza. I ‘nn’ ala adon, èt i su r’tira èrî d’ leûs-oûy.

Lu proféte Isayîe aveût prévèyou k’ lès Djuifs nu creûrint nin.

37 Jésus aveût fêt si télemint dès signes duvant zèls, èt portant i r’fuzint d’ èl creûre; 38 c’ è-st-insi ku fourit acompli çou ku l’ proféte Izayîe aveût dit :

"Sègneûr, kî a cruou a çou k’ nos-avans dit,

èt l’ fwèce dè Sègneûr po kî a-t-èle sutou d’xhovrowe?"

39 Mins i n’ èl polint nin creûre, ca Izayïe l’ aveût co dit a l’ avance :

40 "Il-a rindou leûs-oûy aveûles,

Il-a èdori leû coûr,

po k’ i n’ vèyaxhint nin du leûs-oûy

k’ i n’ compurdaxhint nin è fond d’ leû coûr,

du manîre a c’ k’ i n’ su r’vèyaxhint nin,

èt ku dju n’ poûxh nin lès saver.

41 C’ èst çou k’ aveût dit Izayîe, ca il-aveût vèyou s’ glwère èt il-aveût djâzé d’ lu. 42 Portant, minme duvins les mêsses, i gn-ourit brâmint ki lî d’nint leû fwè; seûlemint, a câze dès farizyins, i n’ èl duhint nin tot hôt, po n’ nin èsse tapé a l’ouxh dèl sinagogue. 43 Il-inmint mî l’ glwère duvant lès-omes, pus’ ku l’ glwère dè bon Diu.

44 Mins Jésus l’ a dit, i l’ a minme criyé : "Lu ci ki m’ creût, çu n’ èst nin mi k’ i creût, mins c’ èst l’ ci ki m’ a èvoyé; 45 èt l’ ci ki m’ veût, veût lu ci k’ m’ a èvoyé. 46 Mi, k’ èst l’ loumîre, dj’ a v’nou è ç’ monde-ci, po k’ tot ci ki m’ dène su fwè, nu d’meûre nin èl supèxheûr. 47 Lu ci ki ôt çou k’ dju di, èt ki n’ sût nin çou k’ ‘l-a oy, dju n’ èl djudje nin, ca dju n’ a nin v’nou po djudjer l’ monde, mins po sâver l’ monde. 48 Lu ci ki m’ rufoute èt ki n’ acsèptèye nin çou k’ dju di, il-a dja stou djudjé : c’ èst lès paroles ku dj’ a dit, c’ èst zèles k’ èl djudjeront â dièrin djoû. 49 Pace ki çu n’ èst nin d’ mi-minme ku dj’ a djâzé, c’ èst l’ Pére ki m’ a èvoyé, èt i m’ a acsègné çou k’ dj’ aveû a dîre èt a fé savou. 50 Èt dj’ sé bin ku s’ volté, c’ èst l’ vèye ki d’meûre po tofèr. Insi, çou k’ dju di, dj’ èl di come lu Pére mu l’ a dit.

13.

Dièrinne sîze avou lès dissipes

1 Devant l’ fièsse du Pâke, Jésus saveût bin ku, por lu, l’ eûre èsteût v’nowe du cwiter ç’ monde-ci po ‘nnè raler adré s’ Pére. Lès sînes k’ èstint avou lu è ç’monde, i lès-aveût vèyou voultî, èt i lès-inma djusk’ al fin. 2 C’ è-st-insi ku, tins dè sopér, adon ku l’ Diâle aveût djà mètou è coûr da Djuda Iskariote l’ îdèye d’ èl lîvrér, 3 come i saveût ku l’ Pére lî aveût r’mètou tot-a-fêt èzè mins, k’ il-aveût m’nou d’ adré l’ bon Diu, èt k’ i ‘nnè raléve adré l’ bon Diu, 4 Jésus su lèva d’ tâve, rutira s’ moussemint, purda on drap èt l’ mèta âtoû d’ lu. 5 I vûda adon d’ l’ êwe èn-on bassin, èt i s’ mèta a lâvér lès pîs d’ sès dissipes, èt a lès r’xhourbi avou l’ drap k’ i s’ aveût mètou al cingue. 6 Il-ariva insi duvant Simon-Pîre, ki lî d’ha : "Sègneûr, c’ èst vos ki m’ lâvoz lès pîs!". 7 Jésus lî rèsponda : "çou k’ dju fê, vos n’ èl compurdoz nin co, vos l’ compurdroz pus târd." 8 Mins Pîre : "Nonna! Djamây, vos n’ mu lâvroz nin lès pîs!". Et Jésus : "Si dju n’ vus lès lâve nin, vos n’ âroz noune pârt avou mi". 9 Adon Simon-Pîre : "Puski c’ è-st-insi, Sègneûr, nin seûlemint lès pîs, mins lès mins èt l’ tièsse avou!".10 Jésus rupurda : "Lu ci k’ s’ a bagné n’ a dandjî ku du s’ rulâver lès pîs. Il-èst nèt tot ètîr; èt vos-ôtes, vos-èstoz nèts, mins nin tortos". 11 I saveût bin kî k’ ‘l-aléve lîvrér; c’ èst po çoula k’ i d’ha : "Vos n’ èstoz nin tortos nèts".

12 Cwand il-ourit tot fêt d’ èlzî lâvér lès pîs, Jésus rupurda su moussemint èt s’ rucoûka al tâve. I d’ha adon : "Sav’ bin çou k’ dju vin d’ v’ fé? 13 Vos m’ loumoz ‘Mêsse’ èt ‘Sègneûr’, èt vos f’zoz bin, ca dj’ èl so. 14 Si donc’ dju v’s-a lâvé lès pîs, mi k’ èst l’ Sègneûr èt l’ Mêsse, vos-ôtes avou vos d’voz vus lâvér lès pîs l’ onk a l’ ôte. 15 Dju v’s-a d’né l’ ègzimpe po ku çou k’ dj’ a fêt, vos l’ fuzoxhe avou. 16 Vrêmint, dju v’ di l’ veûr : lu sèrviteûr n’ èst nin pus grand ku s’ sègneûr, èt l’ èvoyé, pus grand ku l’ ci ki l’ èvoye. 17 Si vos compurdoz çoula, eûreûs èstoz-v’, si vos l’ fuzoz. 18 Dju n’ djâze nin po tos vos-ôtes, ca dju sé lès cis k’ dj’ a tchûzé, mins i fât ku s’ acomplixhe çou k’ èst scrît è l’ Ecritûre : lu ci ki magne mu pan, lîvré l’ pî conte du mi. 19 Dju v’s-èl di asteûre, duvant ku çoula n’ arive; insi, cwand çoula ariverè, vos creûroz ku Dj’ So. 20 Vrêmint, dju v’ di l’ veûr : lu ci ki r’çût lu ci k’ dj’ ârè èvoyé, c’ èst mi k’ i r’çûrè; èt l’ ci ki m’ ruçût, ruçût lu ci ki m’ a èvoyé mi.".

21 Cwand il-ourit djâzé insi, Jésus fourit tot d’zoûrné. Il-acèrtina : "Vrêmint, dju v’ di l’ veûr, onk du vos-ôtes mu va lîvrer". 22 Lès dissipes su r’loukint l’ onk l’ ôte, su d’mandant du kî i djâzéve. 23 Onk dès dissipes, lu ci k’ Jésus vèyéve voultî, èsteût coûké sor lu. 24 Simon-Pîre lî f’za on sine po k’ i d’mandaxh du kî i djâzéve. 25 Coûké come il-èsteût po d’zeû l’ pwètrine da Jésus, i lî d’manda : "Sègneûr, kî èst-ce?" 26 Adon Jésus : "C’ èst l’ ci ku dj’ lî va prézinter one golèye du pan avou dèl sâce". I trimpa adon on bokèt d’ pan èl sâce, èt l’ duna a Djuda, lu fi da Simon Iskariote. 27 Et cwand il-ourit avalé l’ pan, Satan moussa è s’ coûr. Jésus lî d’ha : "çou k’ vos-av’ a fé, fuzoz- l’ abèye". 28 Mins çoula, nouk dès cis k’ èstint al tâve nu compurda pocwè k’ i lî d’héve. 29 Puski Djuda t’néve lu boûze, i gn-ourit po pinser ku Jésus lî d’héve d’aler atchter çou ki faléve po l’ fièsse, ou bin d’aler d’ner one sacwè azès pôves. 30 Cwand il-ourit avalé l’ bokèt d’ pan, i moussa tot dreût foû dèl mohon. I f’zéve nut’.

Lu novê cumandemint.

31 Cwand Djuda ourit moussé foû, Jésus djâza : "Asteûre, lu Fi d’ l’ ome ruçût s’ glwère, èt l’ bon Diu ruçût s’ glwère a câze du lu.; 32 si l’ bon Diu ruçût s’ glwère a câze du lu, i lî dinrè avou su prôpe glwère. Et c’ èst asteûre k’ i lî va d’ner. 33 Mès p’tits-èfants, dju n’ so pus avou vos-ôtes ku po wê d’ tins; vos m’ cwîrroz, èt come dj’ a dit azè Djuifs ku là ku dj’ va, i n’ polèt nin v’ni, vola k’ asteûre dj’ èl di a vos-ôtes avou. 34 Dju v’ dène on novê c’mandemint, ku vos v’s-inmoxhe l’ onk l’ ôte. Dju v’s-a inmé, d’ èl minme manîre vos-ôtes avou inmoz-v’ l’ onk l’ ôte. C’ è-st-a çoula k’ lès djins comprindront ku v’s-èstoz mès dissipes, ku vos v’ vèyoxh voultî inte du vos-ôtes".35 Simon-Pîre lî d’manda : "Sègneûr, wice aloz-v’?". 36 Jésus rèsponda : "Là k’ dju va, vos n’ poloz nin co v’ni asteûre; vos m’ î sûroz pus târd". 37 Adon Pîre : "Pocwè, Sègneûr, nu pou-dj’ nin v’ sûre asteûre? Dju dinreû m’ vèye por vos!". 38 Et Jésus du rèsponde : "Vos dinrîz vosse vèye por mi? Vrêmint, vrêmint dju v’s-èl di : lu cok n’ ârè nin tchanté, ku v’ m’ âroz r’noyé a treûs côps!".

14.

Lu vôye ki mine â Pére

1 "Nu sèyoz nin troûblés. Vos f’zoz confiyince â bon Diu, fuzos-m’ confiyince avou. 2 El mohon da m’ Pére, i gn-a brâmint dès plèces, ôtemint vus-âreû-dj’ dit ku dj’ va v’s-î apontcher one plèce? 3 Cwand dj’ î sèrè alé èt ku dju v’s-î arè apontiyé l’ plèce, dju r’vinrè, èt dju v’ prindrè adré mi, po ku là ku dj’ so, vos-î sèyoxh avou. 4 Et là k’ dju va, vos sav’ lu vôye.

5 Touma lî d’ha : "Sègneûr, nos n’ savans nin là k’ vos-aloz, cumint ènnè pôrins-dj’ savou l’ vôye?" 6 Jésus lî rèsponda : "C’ èst mi k’ èst l’ vôye, èt l’ vérité, èt l’ vèye. Nouk nu pout v’ni adré l’ Pére, ku tot passant por mi. 7 Puski vos m’ cunoxhoz, vos c’noxhoz l’ Pére avou. Mu Pére, vos l’ cunoxhoz dèdjà, èt vos l’ av’ vèyou. 8 Filipe rupurda : "Sègneûr, fuzoz-nos vèy lu Pére, èt ç’ sèrè asséz po nos-ôtes". 9 Adon Jésus : "Vola dja si lontins ku dj’ so avou vos-ôtes, èt vos n’ mu c’noxhoz nin, Filipe? Lu ci ki m’ a vèyou, a vèyou l’ Pére. Cumint p’loz-v’ dîre : fuzoz-nos vèy lu Pére? 10 Nu cruoz-v’ nin ku dj’ so è Pére, èt ku l’ Pére è-st-è mi? Lès paroles ku dju v’ di, dju n’ lès di nin d’ mi-inme; lu Pére, ki d’meûre â d’vins d’ mi-minme, fêt sès-oûves. 11 Fuzoz-m’ confiyince : dju so è Pére, èt l’ Pére è-st-è mi-minme; cruoz-m’, dè mons a câze dès-oûves ku dj’ fê.

12 Vrêmint, dju v’ di l’ veûr, lu ci ki m’ creût, lès-oûves ku dj’ fê, i lès frè avou, i ‘nnè frè minme dès pus grandes, pace ki mi, dj’ ènnè r’va adré l’ Pére. 13 Tot çou k’ vos d’mandroz so m’ nom, dj’ èl frè, po ku l’ Pére seûxh glorifiyé è Fi. 14 Si vos d’mandoz one sacwè so m’ nom, dj’ èl frè.

15 Si vos m’ inmoz, vos wârdroz mès c’mandemints. 16 Et mi, dju prîyerè l’ Pére, èt i v’ dinrè on-ôte Êdant, ki d’ meûrrè avou vos-ôtes po tofèr : 17 c’ èst l’ Esprit d’ Vérité, ku l’ monde n’èst nin capâbe du r’çûre, pace k’ i n’ èl veût nin, èt k’ i n’ èl cunoxh nin. Mins vos-ôtes vos l’ cunuxhoz, pace k’ i d’meûre avou vos-ôtes; i sèrè â d’vins d’ vos-ôtes.18 Dju nu v’ lêrè nin come dès-ôrfulins, dju r’vinrè adré vos. 19 Duvins pô d’ tins, lu monde nu m’ vièrè pus; mins vos-ôtes vos m’ vièroz, pace ki dj’ so vikant, èt k’ vos-ôtes avou, vos sèroz vikants. 20 çu djoû-là, vos séroz ku dj’ so è m’ Pére, èt k’ vos-èstoz è mi-minme, èt mi è vos-ôtes. 21 Lu ci ki sét mès c’mandemints èt ki lès wâde, c’ èst cila ki m’ inme; èt l’ ci ki m’inme, lu Pére l’ inme avou. Mi avou dju l’ inmerè, èt dju m’ frè savou d’ lu.

22 Djuda, nin l’ Iskariote, lî d’manda : "Sègneûr, ku ç’ fêt-i ku vos v’ fuzoz savou d’ nos-ôtes, èt nin dè monde?". 23 Jésus lî rèsponda : Lu ci ki m’ inme, wârdrè tot çou k’ dj’ a dit, mu Pére lu vièrè voultî, nos vinrans adré lu, èt nos-î d’meûrrans come amon nos-ôtes. 24 Lu ci ki n’ m’ inme nin, nu wâde nin mès paroles. çou k’ dju v’ di là nu vint nin d’mi, çoula vint dè ci k’ m’ a èvoyé, dè Pére.

25 Dju v’ di tot çoula so l’ tins ku dj’ so co avou vos-ôtes; 26 mins l’ Êdant vinrè, lu Sint-Esprit, ku l’ Pére èvoyrè so m’ nom; lu vus-acsègnerè tot-a-fêt, èt i v’ frè russouveni du tot çou k’ dju v’s-a dit. 27 C’ èst l’ pâye ku dju v’ lê, c’ èst m’ pâye ku dju v’ dène; çu n’ èst nin al manîre dès djins du ç’ monde-ci, ku dju v’s-èl dène. Ku vosse coûr nu seûxhe nin troûblé, k’ i n’ âye nin sogne 28 Vos-av’ oy çou k’ dju v’s-a dit : dju m’ è va, èt dju r’vinrè adrè vos-ôtes. Si vos m’ vèyîz voultî, vos sèrîz contints du çou k’ dj’ ènnè r’va adré l’ Pére, pace ki l’ Pére èst pus grand k’ mi. 29 Dju v’s-a dit tot çoula asteûre, duvant ku çoula n’ arive; insi, cwand çoula ariverè, vos-âroz l’ fwè. 30 Dju n’ djâzerè pus brâvemint avou vos-ôtes, ca vola ku l’ mêsse du ç’ monde-ci arive; i n’ a sor mi nou pouvwèr, 31 mins i fât ku l’ monde comprinde ku dj’ veû l’ Pére voultî, èt ku dj’ fê çou ku l’ Pére m’ a dit d’ fé. Lèvoz-v’, alans-è d’ voci!".

15.

1 Dju so lu vrêye vigne, èt m’ Pére èst l’ cultivateûr. 2 Lu coxhète ki n’ aboute nou frûtèdje vunant d’ mi, i l’ côpe èvoye; èt l’ coxhète ki rapwète, i lu r’nètèye, po k’ èle rapwète co pus’. 3 Po vos-ôtes, vos-èstoz dja r’nètiés, a câze du çou k’ dju v’s-a dit. 4 Dumonoz avou mi, èt mi avou vos-ôtes.5 Lu coxhète, du lèye minme, nu pout abouter nou frûtèdje, i fât k’ èle dumeûre so l’ vigne; avou vos-ôtes, c’ èst parèy, i fât ku vos d’monoxhe a n’ fé k’ onk avou mi, pace ki sins mi vos n’ frîz djà rin. 6 Lu ci ki n’ dumeûre nin avou mi, èst tapé èvôye, come one coxhète k’ on-z-a côpé, èt ki sowe. On lès ramasse adon èssonle èt on lès tape è feû, po lès broûler. 7 Si vos d’monoz a n’ fé k’ onk avou mi, èt k’ vos wârdoz çou k’ dj’ a acsègné, tot çou k’ vos vôroz aveûr, vos n’ âroz k’ a l’ dumander, èt v’ l’ âroz. 8 çou ki fêt l’ glwère da m’ Pére, c’èst k’ vos rapwèrtoxhe brâmint dè frutèdje, èt k’ vos dum’noxhe mès dissipes. 9 Dèl minme manîre ku l’ Pére mu veût voultî, mi avou dju v’ veû voultî; dumonoz è l’ amoûr ku dj’ a por vos. 10 Si v’ wârdoz mès c’mandemints, vos d’meûrroz è çuste amoûr, come mi dju wâde lès c’mandemints da m’ Pére, èt dju d’meûre è l’ amoûr k’ il a por mi. 11 Dju v’ di çoula, po ku l’ djôye ku dj’ a è m’ coûr, v’ l’ ayoxhe avou è vosse, èt k’ vosse djôye seûxhe ètîre.

12 Mu c’mandemint, lu v’la : ku vos v’ vèyoxh voultî l’ onk l’ ôte, come mi avou dju v’ veû voultî. 13 Lu pus grand amoûr k’ on pout avou, c’èst du d’ner s’ vèye po l’ ci k’ on veût voultî. 14 Vos èstoz lès cis ku dj’ veû voultî, si vos f’zoz çou k’ dju vou. 15 Dju n’ di pus ku v’s-èstoz mès serviteûrs, pace ki l’ sèrviteûr nu sét nin çou ku s’ mêsse vout fé. Vos èstoz mès camarades, pace ki tot çou k’ dj’ a oy da m’ Pére, dju v’ l’ a fêt saveûr. 16 çu n’ èst nin vos-ôtes ki m’ av’ tchûzé, c’ èst mi ki v’s-a tchûzé; dju v’s-a mètou po k’ vos-aloxhe, po k’ vos d’noxhe dè frûtèdje, èt k’ vosse frûtèdje dumeûre. Insi, tot çou k’ vos d’mandroz â Pére du m’ pârt, i v’s-èl dinrè. 17 çou k’ dju v’ dumande, c’ èst k’ vos v’ vèyoxhe voultî l’ onk l’ ôte.

18 Si l’ monde vus hét, vos d’voz savou k’ i m’ a hèyou l’ prumî. 19 Si v’s-èstîz dè monde, lu monde vus vièreût voultî, pace ki v’ sèrîz da sîne. Mins vos n’ apartunoz nin â monde, pace ki dju v’s-a tchûzé foû dè monde. C’ èst bin po çoula k’ i v’ hét. 20 Russovenoz-v’ du çou k’ dju v’s-a dit : lu sèrviteûr n’ èst nin pus grand ku s’ mêsse. Pusk’ i m’ ont k’tchèssé èt r’cwèri dè mâ, i v’ kutchèsseront tot parèy. Là k’ on-z-a wârdé mès lèçons, on wâdrè lès vosses avou. 21 Lès djins v’ trêtront insi a câze du mi, pace k’ i n’ cunoxhèt nin lu ci k’ m’a èvoyé. 22 Si dj’ n’ aveû nin v’nou èt ku dju n’ èlzî âveû nin djâzé, i n’ ârint nou pètchî. Mins asteûre, i n’ ont noune èscûse po leû pètchî. 23 Lu ci ki m’ hét, hét mu Pére avou. 24 Si dj’ n’ aveû nin fêt lès-oûves ku dj’ a fêt è mitan d’zèls, dès-oûves ku noun-ôte n’a mây fêt, i n’ ârint nou pètchî. Mins asteûre, i lès-ont vèyou, èt il-ont hèyou èt mi èt m’ Pére. 25 Mins tot çoula s’a passé po k’ foûxhe acompli çou k’ èst scrît è leû Lwè : I m’ ont hèyou po rin.

26 Cwand l’ Êdant sèrè v’nou, ku dju v’s-èvoyrè dèl pârt du m’ Pére, l’ Esprit d’ vérité ki provint dè Pére, lu sèrè por mi lu tèmon, 27 èt vos-ôtes avou vos sèroz dès tèmons, pace ki vos-èstoz avou mi duspôy lu c’mince.

16.

1 Dju v’s-a dit tot çoula po ku vos n’ vus-èwèroxhe nin. 2 On v’ taprè foû dès sinagogues. L’ eûre va v’ni ku l’ ci ki v’ towerè, pinserè fé one sacwè d’ bon po l’ bon Diu. 3 I front çoula pace k’ i n’ cunoxhèt nin l’ Pére, ni co mi nin pus. 4 Dju v’ di tot çoula, insi cwand l’ tins sèrè là, vos v’ russovinroz du çou k’ dju v’s-a dit. Dju n’ vus-a nin dit çoula â c’mince, pace ki dj’ èsteû avou vos-ôtes.

Lu Sint-Esprit ki vinrè consoler èt acsègner

5 Mins asteûre, dj’ ènnè r’va adré l’ ci k’ m’ a èvoyé, èt nouk du vos-ôtes nu m’ dumande là k’ dju va. 6 Mins pace ki dju v’s-a dit çoula, vosse coûr èst tot pèneûs. 7 Dju v’ di portant l’ veûr : il-èst bon por vos ku d’ è vasse. Pace ki si dj’ ènnè va nin, l’ Êdant nu vinrè nin; si dj’ ènnè va, dju v’ l’ èvoyerè. 8 Cwand i sèrè v’nou, i d’noncerè l’ pètchî dè monde, i mostèrrè çou k’ èst dreût èt çou k’ èst mâva. 9 I mostèrrè çou k’ èst pètchî, pace ki lès djins nu m’ ont nin cruou, 10 i mostèrrè çou k’ èst l’ dreût, pace ki dj’ è r’va adré l’ Pére, 11 i mostèrrè çou k’ èst mâva, pace ki l’ mêsse du ç’ monde-ci èst dèdja condan.né.

12 Dj’ a co brâvemint dès-afêres a v’ dîre, mins vos n’ èstoz nin co capâbes du lès pwèrter. 13 Cwand c’ èst k’ i sèrè v’nou, l’ Esprit d’ vérité, i v’ minerè la ku l’ veûr èst tot ètîr. I n’ djâzerè nin d’ lu-minme, mins i r’dîrè tot çou k’ il-ârè oy; èt çou k’ i deût v’ni, i vus l’ frè savou. 14 I m’ rindrè glwère, pace k’ i r’prindrè tot çou ki vint d’mi, po l’ vos fé savou. 15 Tot çou k’ èst dâ Pére, èst da mîne; vola pocwè ku dju v’ di k’ i r’prindrè tot çou ki vint d’mi, po l’ vos fé savou.

Çou ki fêt vosse ponne duvinrè vosse djôye

16 Duvins pô d’ tins, vos n’ mu vièroz pus; èt co on pô d’ tins après, vos m’ ruvièroz". 17 I gn-ourit d’vins sès dissipes po s’ dîre inte du zèls : "K’ èst-ce ku çoula vout dîre, çou k’ i nos dit là : ‘duvins pô d’ tins, vos n’ mu vièroz pus; èt co on pô d’ tins après, vos m’ ruvièroz’, èt co ôte tchwè k’ il-a dit : ‘dj’ ènnè r’va adrè l’ Pére"? 18 I su d’mandint donc : "çu pô d’ tins, k’ i dit, k’ èst-ce ku c’ èst? Nos n’ savans nin d’ kwè i djâze". 19 Jésus compurda k’ i lu v’lint intèrojer; i ‘lzî d’ha : "Vos discutoz inte du vos-ôte, parce ki dj’ a dit duvins pô d’ tins, vos n’ mu vièroz pus; èt co on pô d’ tins après, vos m’ ruvièroz.? 20 Vrêmint, dju v’ di l’ veûr : vos pleûrroz, vos-ôtes, èt vos djèmixhroz, sol tins ku l’ monde sèrè tot plin d’ djôye Vos sèroz èl ponne, mins vosse ponne se candjrè po duv’ni djôye. 21 Lu fème, cwand c’ èst k’ èle deût acoûker, èst pèneûse, pace ki s’ tins èst là; mins cwand èle a mètou su èfant â monde, èle nu sondje pus a s’ ponne, a câze dèl djôye k’ èle russint, du çou k’ on-ome a v’nou â monde. 22 Vos-ôtes avou, asteûre, vos-èstoz èl ponne; mins dju v’ ruvièrè, èt vosse coûr sèrè tot plin d’ djôye; èt vosse djôye, nouk nu pôrè v’s-èl haper. 23 çu djoû-là, vos n’ âroz pus mèzâxhe di m’ intèrojer so rin.

Vrêmint, dju v’ di l’ veûr : tot çou k’ vos d’mandroz a m’ Pére tot v’ rèclamant du m’ nom, i v’s-èl dinrè. 24 Djusk’ asteûre, vos n’ av’ mây rin d’mandé tot v’ rèclamant du m’ nom. Dimandoz, èt vos r’çûroz : insi vosse djôye sèrè ètîre. 25 Dju v’s-a dja dit tot çoula avou dès fâves; l’ eûre èst v’nowe ku dju n’ vus djâzerè pus avou dès fâves, mins dju v’ dîrè cléremint totes lès-afêres da m’ Pére. 26 çu djoû là, vos d’mandroz tot v’ rèclamant du m’ nom. Dju n’ vus di nin ku c’ èst mi ki prîyerè l’ Pére po vos-ôtes. 27 Lu Pére lu-minme vus veût voultî, pace ki vos m’ av’ vèyou voultî, èt ku v’s-av’ cruou ku dj’ provin dè Pére. 28 Dju vin dè Pére, èt dj’ a v’nou è ç’ monde-ci; asteûre dju cwite lu monde, èt d’ ènnè r’va adré l’ Pére". 29 Lès dissipes lî d’hint : "Vola k’ asteûre, vos nos djâzoz cléremint, èt vos n’ duhoz pus noune fâve. 30 Asteûre, nos compurdans ku v’ sav’ tot-a-fêt, èt ku v’ n’ av’ nin dandjî k’ on v’s-intèroje; c’ èst po çoula ku nos cruans ku vos-èstoz v’nou dèl pârt dè bon Diu". 31 Jésus rupurda : C’ èst asteûre ku v’ cruoz? 32 L’eûre vint, - èle èst minme vunowe -, ku v’ sèroz k’tapés hâr èt hot’, chake du s’ costé, èt ku vos m’ lêroz tot seû. Mins dju n’ so nin tot seû, pace ki l’ Pére è-st-avou mi. 33 Dju v’s-a dit tot çoula, po k’ avou mi, vos trovoxhe lu pây. E ç’ monde-ci, vos sèroz èl ponne. Mins fuzoz-m’ confiyince, dju so pus fwèrt ku l’ monde".

17.

1 C’ è-st-insi ku Jésus djâza. Adon, tot lèvant lès-oûy vès l’ cî, il-ataka a priyer : "Pére, l’ eûre èst v’nowe. Dunoz s’ glwère a vosse Fi, po ku vosse Fi vus dène lu glwère. 2 Puski vos lî av’ duné ôtorité so tot çou ki vike, i dinrè l’ vèye sins fin a tos lès cis k’ vos lî av’ duné. 3 Lu vèye sins fin, c’ èst k’ on v’ rucnoxhe come lu seûl vrê bon Diu, èt k’ on ruc’noxhe lu ci k’ vos av’ èvoyé, Jésus lu Mèssèye. 4 Mi, dju v’s-a rindou glwère vola sol tère, tot f’zant l’ oûve ku v’ m’ avîz d’né a fé. 5 Asteûre, Pére, dunoz-m’ adré vos lu glwère ku dj’ aveû, adré vos, duvant ku l’ monde nu foûxhe.

6 Dj’ a fêt savou vosse nom âs-omes ku v’s-av’ pris foû dè monde po m’ lès d’ner. Il-èstint da vosse, èt vos m’ lès-av’ duné, èt il-ont wârdé vosse Parole. 7 Asteûre i savèt ku tot çou k’ vos m’ av’ duné, provint d’ vos. 8 Ca dj’ èlzî a r’mètou lès paroles ku v’ m’ avîz d’né, i lès-ont r’çû, èt il-ont vrêmint compris ku dj’ a v’nou d’adré vos, il-ont cruou ku c’ èst vos k’ m’ av’ èvoyé.

9 C’ èst por zèls ku dj’ prîye. çu n’ èst nin po l’ monde, mins c’ èst po lès cis ku v’ m’ av’ duné, pace k’ i sont da vosse, 10 èt ku tot çou ki èst da mîne, èst da vosse, èt çou ki èst da vosse èst da mîne. C’ èst d’vins zèls ku dj’ troûve mu glwère. 11 A pârtîr d’ asteûre, dju n’ so pus è monde; zèls i sont è monde, èt mi dju r’vin adré vos.

Pére, vos k’ èst Sint, wârdoz lès dissipes ku v’ m’ av’ duné, k’ i rèspectèxhe vosse nom, k’ i sèyèxhe onk, come nos-èstans onk.12 Cwand dj’ èsteû avou zèls, dju lès t’néve èl wâde du vosse nom, ku v’ m’ av’ duné. Dj’ a veûyé sor zèls, èt nouk du zèls nu s’ a pièrdou, sâf lu ci k’ s’ a pièrdou, po ku çou ki a stou scrît foûxhe acompli. 13Asteûre, dju r’vin adré vos, èt dj’ djâze insi, là ku dj’ so co è monde, po ku l’ djôye k’ èst l’ mîne, seûxhe tote ètîre è leûs cours.14 Dj’ èlzî a d’né vosse parole, èt l’ monde lès-a hèyou, pace k’ i n’ sont nin dè monde, come mi nin pus dju n’ so nin dè monde.

15 Dju n’ vus d’mande nin ku v’ lès r’tiroxhe foû dè monde, mins ku v’ lès wârdoxhe dè Mâva. 16 I n’ sont nin dè monde, come mi ni pus dju n’ so nin dè monde. 17 Sanctifiyoz-lès èl vérité; vosse parole èst l’ vérité.18 Come vos m’ av’ èvoyé è monde, mi avou dj’ lès-a èvoyé è monde; 19 èt c’ èst por zèls ku dju m’ sanctifiye, po k’ zèls avou sèyèxhe sanctifyés èl vérité.

Jésus prîye po tos lès cis ki creûront

20 Dju n’ vus prîye nin seûlement po cècis, mins dj’ prîye avou po tos lès cis ki creûront-st-a mi a câze du leu parole, 21 du manîre a c’ k’ i sèyèxhe tortos onk, come Vos Pére, vos-èstoz onk avou mi, èt mi avou Vos, ku zèls avou sèyèxhe onk avou nos-ôtes. Insi l’ monde creûrè ku v’ m’ av’ èvoyé. 22 Lu glwère ku v’ m’ av’ duné, dj’ èlzî a d’né a m’ toûr, po k’ i n’ sèyèxhe pus k’ onk, come nos n’ èstans k’ onk; 23 mi d’vins zèls, èt vos d’vins mi. Ku tortos, i n’ fuzèxhe vrêmint pus k’ onk : insi lu monde sérè ku v’ m’ av’ èvoyé èt ku dj’ lès veû voultî, come vos, vos m’ vèyoz voultî.

24 Pére, lès cis ku v’ m’ av’ duné, dju vou là ku dj’ so, k’ i sèyèxhe avou mi, k’ i vèyèxhe lu glwère ku v’ m’ av’ duné, a câze ku v’ m’ av’ vèyou voultî, duvant minme ku l’ monde nu foûxhe.

25 Pére, vos k’ èst djusse, lu monde nu v’s-a nin c’noxhou; mins mi dju v’s-a c’noxhou, èt zèls avou ont ruc’noxhou ku v’ m’ av’ èvoyé. 26 Dj’ èlzî a fêt savou vosse nom, èt dj’ èlzî frè co savou, po k’ l’ amoûr ku v’ m’ av’ inmé, seûxhe duvins zèls, èt k’ mi avou, dju seûxhe duvins zèls".

18.

Lu Passion, lu mwèrt èt l’ rézurècsion da Jézus

Lu Passion da Jézus. Jézus èst arèté.

1 Cwand Jézus ourit achèvé d’ dîre tot çoula, i moussa foû avou sès dissipes, i passa out’ dè rouwâ dè Cédron, là k’ i gn-aveût on djârdin. Il-î intra avou sès dissipes. 2 Djuda, lu ci k’ èl vindéve, saveût l’ plèce, pace ki Jézus î v’néve sovint avou sès dissipes. 3 Djuda d’ abôrd, ki aveût r’çû one trope du sôdars, èt dès gârs d’ amon lès prêtes èt lès farisyins, î ariva avou. I pwèrtint avou zèls dès lampes, dès falots èt dès-armes. 4 Adon Jézus, ki saveût bin tot çou ki aléve lî ariver, s’avancixha po d’mander : "Kî cwèroz-v’?" 5Et zèls : "Jézus, l’ome du Nazarèt’ ".- "C’èst mi!", rèsponda-t-i.. Djuda, lu ci k’ èl lîvréve, èsteût è mitan d’ zèls. 6 Cwand Jézus ourit dit : c’èst mi!, i rècoulint tortos èn-èrî, èt toumint al tère. 7 Èco on côp, Jézus ‘lzî d’manda : "Kî cwèroz-v’?". Zèls : "Jézus, l’ ome du Nazarèt’. 8 Adon Jézus : "Dju v’ l’ a dit, c’ èst mi. Puski c’ èst mi ku v’ cwèroz, cès-la lèyoz-lès aler". C’ èsteût po k’ foûxh acompli lu parole k’ il-aveût dit : "Dès cis ku v’ m’ av’ duné, dju n’a pièrdou nouk". 10 Adon Simon Pîre, ki aveût one èpèye avou lu, èl sètcha foû èt ‘nnè bouxha on serviteûr dè grand-prête; i lî côpa lu dreûte orèye. Lu serviteûr su louméve Malkus’. 11 Jézus d’ha a Pîre : "Ruwèstoz voste èpèye è s’ wâde; lu câlice ku l’ Pére m’a d’né a beûre, n’ èl beûreû-dj’ nin?".12 Adon lès sôdars, avou leû mêsse, insi k’ lès gârs dès Djuifs apicint Jésus èt l’ loyint.

On mine Jézus adré Ane. Lu r’noyemint da Pîre.

13 Il-èminint po c’mincer Jézus adré Ane. C’ èsteût l’ bê-pére da Cayife, ki èsteût grand-Prête çuste-annèye la. 14 C’ èsteût lu, Cayife, k’ aveût dit azès Djuifs : "I vât mî k’ on seûl ome moûre po tot l’ peûpe".

15 Simon-Pîre èt on-ôte dès dissipes sûhint Jézus. çu dissipe-la èsteût c’noxhou dè grand-prête. I moussa insi èl coûr dâ grand-prête avou Jézus. Mins Pîre dumona â d’foû, djondant d’ l’ intrèye. Adon, lu dissipe k’ èsteût c’noxhou dè prête, rumoussa foû, duha on mot al fème ki wârdéve lu passèdje, èt f’za intrer Pîre. 7 Lu fème duha adon a Pîre : "Twè avou, n’ès-se nin on dissipe du çuste ome?". Et lu : "Non.na, dj’ ènnè so nin!". 18 Lès sèrviteûrs èt lès gârs èstint là. I f’zéve freûd, èt il-avint èspris on feû po s’ rèxhandi. Pîre èsteût là avou, a s’ rèxhandi avou zèls.

19 Lu grand-prête intèrojéve Jézus so sès dissipes èt so tot çou k’ il-acsègnéve. 20 Jézus lî rèsponda : "Dj’ a tofèr djâzé d’vant tot l’ monde. Dj’ acsègné èzès sinagogues èt è tampe, là k’ tos lès Djuifs su rassonlèt. Et dj’ n’ a mây rin dit è catchète. 21 Pocwè mu d’mandoz-v’ tot çoula? Dumandoz-l’ azès cis k’ ont oy çou k’ dj’ a dit; zèls savèt bin tot çou k’ dj’ a acsègné". 22 Cwand il-oya çusse rèsponse, onk dès gârs èl bouxha, a tot d’hant : "C’è-st-insi ku tu rèsponds â grand-prête?". 23 Adon Jézus : "Si dj’ a mâ rèspondou, mostroz pocwè k’ dj’ a mâ djâzé; mins si dj’ a bin rèspondou, pocwè m’ bouxhoz-v’?". 24 Ane adon èvoya Jézus, toudi loyé, â grand-prête Cayife.

25 Simon-Pîre èsteût toudi la a s’ tchâfer. On lî d’ha : "N’ès-se nin onk du sès dissipes, twè avou?". I r’fûza : "Nonna, d’ha-t-i, dj’ ènnè so nin". 26 Onk dès serviteûrs dè grand-prête, k’ èsteût parint avou l’ ci ku Pîre lî aveût côpé one orèye, rupurda : "Nu t’ a-dj’ nin vèyou avou lu è djârdin?". E co on côp, Pîre refûza. A c’ moumint là, lu coq tchanta.

Duvant l’ tribunâl da Pilâte.

28 D’amon Cayife, il-èminint Jézus â tribunâl da Pilâte. Zèls minmes nu moussint nin â-d’vins, a câze k’ i n’ volint nin su fé mansîs, èt insi du n’ nin poleûr magner l’ Pâke. 29. Vola pocwè k’ Pilâte amoussa foû po ‘lzî djâzer : "Du kwè acuzoz-v’ çuste ome?" 30 I rèspondint : "Si c’ n’ èsteût nin on malfaiteûr, nos n’ vus l’ ârè nin aminé". 31 Adon Pilâte : "Rupurdoz-l’, èt s’ djudjoz vos-minmes d’après vosse Lwè!". Lès Djuifs rupurdint : "Nos-ôtes nos n’avans nin l’ dreût d’ fé mouri on-ome". 32 Insi su f’zéve çou k’ Jézus aveût dit cwand il-aveût anoncer cumint k’ i moûrreût.

33 Adon, Pilâte rintra è s’ tribunâl, èt fuza v’ni Jézus duvant lu. I lî d’manda : "Èstoz-v’ lu rwè dès Djuifs?". 34 Jézus lî d’manda : "Duhoz-v’ çoula d’ vos-minme, ou bin d’s-ôtes vus l’ ont-i dit d’ mi?". 35 Adon Pilâte : "So-dj’ on Djuif, mi? Vos djins èt lès mêsses dès prêtes vus-ont aminé d’vant mi. K’ av’ fêt?. 36 Jézus du rèsponde : "Mu rwèyôme n’ èst nin du ç’ monde-ci. Si mu rwèyôme èsteût du ç’ monde-ci, mès djins s’ ârint batou po k’ dju n’ toumaxh nin èzès mins dès Djuifs. Mins mu rwèyôme n’ èst nin d’ voci". 37 Adon Pilâte : "Insi, vos-èstoz rwè". Jézus rèsponda : "Vos l’ av’ dit, dju so rwè. C’ èst po çoula k’ dj’ a v’ni è ç’ monde-ci, c’ èst po-z-î anoncer l’ vèrité. Tot ci ki vike è l’ veûr, xhoûte mu vwès". 38 Pilâte lî rèsponda adon : "Lu veûr, k’ èst-ce ku c’èst?". I r’moussa foû po-z-aler r’trouvi lès Djuifs èt ‘lzî dîre : "Por mi, dju n’ veû è çuste ome noune câse po l’ condan.ner. 39 Mins c’ è-st-one âbitude ku po Pâke, dju lêxhe tot côp, aler on prîxh’nî. V’loz-v’ ku dju v’ lêxhe aler lu rwè dès Djuifs?". 40 I s’ mètint adon tortos a beûrler : "Nonna! Nin lu, mins Barabas’ " Barabas’ èsteût on vârin.

19.

1 Adon Pilâte fuza prinde Jézus po k’ on l’ flaxhaxh a côps du s’gorèyes. 2 Pwis, lès sôdars tèxhint avou dès spines one courone, k’ i lî tchôkint sol tièsse. I lî mètint adon so lès spales on rodje mantê 3 èt s’ avancixhint chake a s’ toûr duvant lu, a tot d’hant : "Honeûr a vos, rwè dès Djuifs". Et i l’ bouxhint. 4 Pilâte ruv’na co on côp a l’ ouxh po dîre azès Djuifs : "Vola ku dju v’ l’ amine, po k’ vos compurdoxhe ku dju n’ troûve, è çuste ome, noune câse po l’ condanner". 5 Et Jézus moussa foû. I pwèrtéve lu courone du spines èt l’ rodje mantê. "Vola l’ ome", duha Pilâte. 6 Cwand lès mêsses dès prêtes èt lès gârs èl vèyint, il-atakint a beûrler : "Sol creû! Sol creû!". Adon Pilâte : "Purdoz-l’ vos-minmes, èt s’ mètoz-l’ vos-minmes sol creû, ca por mi, dju n’ veû noune câze è çuste ome". 7 Lès Djuifs rupurdint : "Nos-ôtes, nos-avans one lwè, èt d’après nosse lwè, i deût mouri, pace k’ il-a prétindou k’ il-èsteût l’ Fi dè bon Diu".

8 Cwand Pilâte oya çoula, i hapa sogne. 9 I rintra è tribunâl, èt d’manda a Jézus : "Du wice èstoz-v’?". Mins Jézus nu lî d’na noune rèsponse. 10 Adon Pilâte : "Vos n’ mu rèspondoz rin? Nu sav’ donc nin k’ dj’ a l’ dreût du v’ lèy aler, èt co l’ dreût du v’ mète sol creû?" 11 Adon Jézus : "Vos n’ âriz sor mi absolumint nou dreût, si vos n’ l’ avîz nin r’çu d’ la-hôt. C’ èst po çoula ku l’ ci ki m’ a lîvré è vos mins, a comètou on pus grand pètchî".

12 Du ç’ moumint la, Pilâte cwèra cumint k’ i l’ pôreût lèy aler. Mins lès Djuifs criyint : "Si vos l’ lèyoz aler, vos n’ èstoz nin camarâde avou l’ ampreûr. Ca lu ci k’ i s’ fêt rwè, èst conte du l’ ampreûr".13 Cwand Pilâte oya çoula, il-amina Jézus a l’ ouxh, èt lu f’za assîr so on xhame, sol plèce k’ on loume "lu Plate Pîre", è grec Lithostrotos, en-Ebreû Gabbatha. 14 C’ èsteût on vinrdi, lu djoû d’vant Pâke, vès nonne. I d’ha azès Djuifs : "Vola vosse ruwè".15 Et zèls du beûrler : "Èvôye! Evôye! Clawoz-l’ sol creû!". Et Pilâte :"Fât-i donc clawér vosse ruwè sol creû?" Adon, les mêsses dès prêtes : "Nos n’ avans noun-ôte ruwè ku l’ ampreûr!". 16 Adon Pilâte èlzî r’mèta Jézus, po k’ i foûxh crucifiyé. Il-apougnint.

17 Tot pwèrtant lu-minme su creû, Jézus moussa foû dèl vèye, po-z-aler vès l’ plèce k’ on loume lu Calvêre, èn-ébreû lu Golgotha. 18 Là, i l’ clawint so one creû. Avou lu, i gn-aveût co deûs-ôtes, onk du chaque costé, Jézus è mitan. 19 Pilâte aveût fêt scrîre su câze so one plantchète, k’ i clawint al copète dèl creû; il-èsteût scrît : "Jézus, du Nazarèt’, lu rwè dès Djuifs".19 çusse plantchète-la, brâmint dès djins èl polint lîre, puski l’ plèce k’ on-z-aveût crucifiyé Jézus n’ èsteût nin lon dèl vèye. On l’ aveût scrît èn-ébreû, è latin ét è grèc. 21 Lès mêsses dès prêtes alint adon r’dîre a Pilâte : "I n’ faléve nin scrîre : lu rwè dès Djuifs, mins ku lu-minme a prétindou k’ il-èsteût lu rwè dès Djuifs".22 Pilâte èlzî rèsponda : "çou k’ dj’ a scrît, dju l’ a scrît!".

23 Cwand lès sôdars ourint clawé Jésus sol creû, i purdint sès moussemints, èt ‘nnè f’zint cwète pârts, one po chaque du zèls. I gn-aveût co l’ tunike. C’ èsteût one tunike sins noune costeûre, k’ on-z-aveût tèxhou tot-out’, duspôye lu d’zeûr k’ â d’zos. 24 Lès sôdârs su d’hint onk a l’ ôte : "N’ èl duxhirans nin, mins sètchans-l’ pus vite â sôrt, po vèy kî l’ ârè". C’ è-st-insi ku fourit fêt çou ki aveût stou scrît è l’ Ecritûre : "I s’ sont pârti mès bagues, èt on sètché â sôrt mu moussemint". C’èst bin insi ku lès sôdârs fuzint.

25 Djondant dèl creû da Jésus, su t’néve su mame, avou l’ soûr da s’ mame, Marîye lu fème da Cléofas’, insi ku Marîye Madelène. 26 Cwand Jésus vèya s’ mame, èt djondant d’ lèy lu dissipe k’ i vèyéve voultî, i d’ha a s’ mame : "Fème, vola vosse fi". 27 Et â dissipe : "Vola vosse mame". A compter du ç’ djoû là, lu dissipe èl purda è s’ mohon.

28 Après çoula, là k’ Jézus saveût ku tot çou k’ il-èsteût mètou sor lu d’vins l’s-Ecritûres, èsteût acompli, èt po k’ tot-a-fêt foûxhe bin d’ adreût, i d’ha : "Dj’ a seû". 29 I gn-aveût la tot près on pot plin d’ vinêgue. On sticha one éponje plinne du ç’ vinêgue sol bètchète d’ one coxhe d’ isope, èt on l’ sutinda

k’ a s’ boc. Cwand il-ourit bu du ç’ vinêgue, Jézus d’ha : "Tot-a-fêt è-st-acompli". Adon, i clintcha s’ tièsse, èt i rinda l’ âme.

Lu sépultûre .

31 C’ èsteût l’ djoû d’vant Pâke. Po k’ lès cwèrs nu d’monaxhint nin so lès creûs lu djoù dè sabat, d’ ostant pus’ ku ç’ sabat-la èsteût on djoû d’ grande fièsse, lès Djuifs alint d’mander a Pilâte k’ on spiyaxhe leûs djambes, èt k’ on lès boudjaxhe du là. 32 Lès sôdars vunint donc, èt spiyint lès djambes dâ prumî èt dâ deuzinme ome ki avint stou crucifiyés avou Jézus. 33 Cwand il-arivint d’vant Jézus, i s’abatint k’ il-èsteût dèdja mwèrt. I n’ lî spiyint donc’ nin lès djambes, mins onk dès sôdars, avou s’ lance, lî drova l’ costé dè cwèr. Sol côp, i ‘nnè spita foû dè song èt d’ l’êwe. 35 Lu ci k’ a vèyou çoula, ènnè rind tèmwègnèdje Su tèmwègnèdje èst veûr, èt l’ Sègneûr sét k’ i dit l’ veûr, po k’ vos cruoxhe. 36 Tot çoula s’a passé insi, po-z-acompli çou k’ èst mètou è l’ Ecritûre : "Nouk du sès-oxhês nu sèrè spiyé". 37 Et co on-ôte passèdje dit : "i lîvront lès-oûy sol ci k’ il-ont trawé".

38 Après tot çoula, Djôzèf d’ Arimatîye, ki èsteût on dissipe da Jézus, mins è catchète a câze k’il-aveût sogne dès Djuifs, dumanda a Pilâte lu dreût du r’prinde lu cwèr da Jézus. Pilâte lî permèta. Il-ala donc’ po r’tirer l’ cwèr da Jézus. 39 Nicodème î ala avou. C’ èst lu ki, po l’ prumî côp, aveût stou trouvi Jézus dèl nut’. Il-apwèrtéve avou lu one maxhèye du mîre èt d’ alowès du bin cint lîves. 40 I purdint insi l’ cwèr da Jézus èt l’ rafûlint èn-on linçoû avou dès-aromates, come c’ èst l’ manîre dès Djuifs d’ èssèvli lès mwèrts. 41 I gn-aveût là tot près dèl plèce ku Jézus aveût stou crucifiyé, on djârdin, èt è ç’ djârdin, on sârcô tot noû, k’ on n’ î aveût co mètou nouk. 42 A câze ku l’ sabat dès Djuifs aléve ataker, èt ku l’ sârcô èsteût tot près, çu fourit là k’ i mètint l’ cwèr da Jézus.

20.

1 Lu prumî djoû dèl saminne, Marîye Madelène, tot-â matin, vuna â monumint, la k’ i f’zéve co nut’. Ele s’abata ku l’ pîre ki r’cloyéve lu sârkô, aveût stou boudjèye. 2 Ele cora adon po-z-aler trouvi Simon-Pîre èt l’ ôte dissipe, lu ci k’ Jézus vèyéve voultî. Ele ‘lzî d’ha : "Il-ont èpwèrté l’ cwèr dâ Sègneûr foû dè sârkô, èt nos n’ savans nin la k’ il-ont mètou!". 3 Pîre vuna donc avou l’ ôte dissipe, po-z-aler k’ â monumint. 4 I corint tos lès deûs èssonle. L’ ôte dissipe coréve pus vite ku Pîre, èt ariva l’ prumî d’vant l’ monumint. 5 Cwand i s’ clintcha, i s’ abata ku l’ linçou èsteût co là; mins i n’ intra nin. 6 Simon-Pîre, ki sûhéve, ariva avou. Il-intra è sârkô. I vèya ku l’ linçou èsteût d’moni là, 7 insi ku l’ drap ki aveût couvri s’ tièsse. Cici n’ èsteût nin djondant dè linçoû, mins il aveût stou rôlé a pârt. 8 çu fourit adon ku l’ deûzinme dissipe intra, lu ci k’ aveût arivé l’ prumî â monumint. I vèya, èt crua. 9 Djusk’ a ç’ moumint là, lès dissipes n’ avint nin co compris ku, d’ après l’s- Ecritûres, i faléve ku Jézus su r’lèvaxhe d’ amon lès mwèrts. 10 Lès dissipes ènnè ralint adon è leû mohon.

Jézus su fêt vèy da Marîye-Madelène.

11 Marîye dumonéve là d’vant l’ monumint, a plorer.12 Tot plorant toudi èvôye, èle su clintcha vès l’ intrèye, èt aporçûha deûs-andjes, tot blanc moussés, k’ èstint assîts onk al tièsse èt l’ ôte azès pîds, là ku l’ cwèr da Jézus aveût stou coûké. 13 I lî d’hint : "Fème, pocwè ploroz-v’?". Et lèye : "Il-ont èpwèrté l’ cwèr da m’ Sègneûr, èt dju n’ sé nin la k’ il-ont mètou". 14 Tot d’hant çoula, èle su r’toûrna, èt vèya Jézus, k’ èsteût drèssé la, mins èle nu saveût nin k’ ç’ èsteût lu. 15 Jézus lî d’manda : "Fème, pocwè ploroz-v’?, kî cwèroz-v’?" Ele pinsa ku c’ èsteût l’ djârdinî, èt rèsponda : "Mêsse, si c’ èst vos k’ l’ a èpwèrté, duhoz-m’ la ku v’ l’ av’ mètou, èt dj’ l’ îrè r’prinde. 16 Adon, Jézus : "Marîye!". Ele su r’ toûrna, èt lî d‘ha èn-ébreû : "Rabouni!", çou ki vout dîre : "Mêsse!".17 Jézus r’purda : "Nu m’ rut’noz nin, ca dju n’ so nin co r’monté adré m’ Pére. Aloz pus vite trouvi mès frés, èt duhoz ‘lzî ku dju r’monte adré m’ Pére èt vosse Pére, adré m’ bon Diu, èt vosse bon Diu".18 Marîye-Madelène ariva donc adré lès dissipes po ‘lzî fé savou : "Dj’ a vèyou l’ Sègneûr, èt vola çou k’ i m’ a dit".

Lès dissipes ruçûhèt l’ Sint-Esprit; Jézus l’s-èvoye prétcher.

19 Al nut’ du ç’ prumî djoû dèl saminne, adon k’ lès dissipes avint sèrè lès-ouxh dèl plèce là k’ i s’ tunint, a câze k’ il-avint sogne dès Djuifs, Jézus ariva. I s’ tunéve è mitan d’ zèls, èt ‘lzî d’ha : "Ku l’ pâye seûxhe avou vos-ôtes!". 20 I ‘lzî mostra adon sès mins èt s’ costé. Lès dissipes fourint tot contints du vèye lu Sègneûr. 21 Jézus r’purda : "Ku l’ pâye seûxhe avou vos-ôtes! Dèl manîre ku l’ Pére m’ a èvoyé, mi avou dju v’s-èvoye". 22 A tot d’hant çoula, i sofla sor zèls èt d’ha : "Ruçûhoz l’ Sint-Esprit. 23 Lès cis ku v’s-èlzî âroz r’mètou leûs pètchîs, i ‘lzî sèront r’mètous; lès cis ku v’s-èlzî âroz r’tunou, i ‘lzî sèront r’tunous".

Lu confèssion da Touma

24 Mins Touma, onk dès Doze, k’ on louméve lu Djermê, n’ èsteût nin avou zèls, cwand Jézus aveût v’nou. 25 I lî d’hint donc’ : "Nos-avans vèyou l’ Sègneûr!". Mins lu : "Si dju n’ veû nin è sès mins lu marke dès clâs, si dju n’ mèt nin m’ deût èl marke dès clâs, èt m’ min è s’ costé, nonna, dju n’ creûrè nin!" 26 Ût djoûs après, lès dissipes rèstint co rassonlés èl mohon, èt Touma èsteût avou zèls. Jésus ariva, adon k’ lès-ouxh èstint sèrèyes, èt i s’ drèssa è mitan d’ zèls. I ‘lzî d’ha : "Lu pâye seûxhe avou vos-ôtes!". 27 Adon, i d’ha a Touma : "Mètoz vosse deût vola, èt s’ loukoz mès mins. Purdoz vosse min, èt s’ tchôkoz-l’ è m’ costé. Nu r’fûzoz nin d’ creûre, mins sèyoz on-ome du fwè!". 28 Touma rèsponda : "Mu Sègneûr, èt m’ bon Diu". 29 Adon Jésus : "Pace ki v’s-av’ vèyou, vos cruoz. Eûreûs lès cis ki cruèt sins-aveûr vèyou!".

Prumîre concluzion d’ l’ Evandjîle

30 Jézus fuza co brâmint dès-ôtes signes duvant sès dissipes, ki n’ sont nin scrîts è ç’ lîve-ci. 31 Mins cès-ci ont stou scrîts po k’ vos cruaxhîz ku Jézus èst bin l’ Crist’, lu Fi dè bon Diu, èt po k’ avou vosse fwè, vos-oûxhîz l’ vèye, a câze du s’ nom.

21.

Deûzinme concluzion d’ l’ Evandjîle.

1 Pus târd, Jézus su mostra co on côp a sès dissipes sol bwèrd dèl mér du Tibériade. Vola cumint. 2 Estint èssonle Simon-Pîre èt Touma, lu ci k’ on louméve lu Djèrmê, insi ku Natanayèl, k’ èsteût d’ Cana, èl Galilèye, lès fis da Zébédé èt deûs-ôtes dissipes. 3 Simon-Pîre èlzî d’ha : "Dju va al pèxhe". Et l’s-ôtes : "Dj’ alans avou twè". I ‘nn’ alint donc, èt montint sol batê. çusse nut’ la, i n’ purdint rin.

4 Â matin, Jézus su t’néve drèssé sol bwèrd du l’ êwe; mins lès dissipes nu savint nin ku c’ èsteût Jézus. 5 Jézus lès houka : "Lès-omes, av’ one sacwè a magner?". Et zèls : "Nèni!" 6 Adon Jézus : "Tapoz vosse filèt sol dreûte dè batê, èt v’ troûvroz". I tapint donc’ leû filèt, èt v’la k’ i n’ arivinnt pus a l’ rasètcher, télemint k’ i gn-aveût dès pèxhons. 7 Lu dissipe ku Jézus inméve voultî duha a Pîre : "C’ èst l’ Sègneûr!" Cwand Simon-Pîre oya ku c’ èsteût l’ Sègneûr, i su r’moussa, ca i n’ aveût rin sor lu, èt i s’ tapa è l’ êwe. 8 Lès ôtes dissipes arivint avou l’ batê, a tot hértchant l’ filèt d’ pèxhons; i n’ èstint nin lon èrî dèl tère, â pô près a cint mètes.

9 Cwand i fourint d’xhindous al tère, i vèyint on feû èspris, avou dès pèxhons sus, èt dè pan. 10 Jézus èlzî d’ha : "Apwèrtoz dès pèxhons ku vos v’noz d’ prinde. 11 Simon-Pîre rumonta donc sol batê èt r’sètcha l’ filèt al tère. Il-èsteût plin du cint cinkante-treûs gros pèxhons. Et adon k’ i gn-aveût tant, lu filèt nu s’ aveût nin d’xhiré. 12 Jézus lès houka : "Vunoz-s’ magner!". Nouk dès dissipes nu wèza lî d’mander : "Kî èstoz-v’?", ca i savint bin ku c’ èsteût l’ Sègneûr.13 Jézus v’na djondant d’ zèls, purda l’ pan po ‘lzî d’ner, insi ku l’ pèxhon. 14 C’ èsteût l’ treûzinme côp ku Jézus su f’zéve vèy du sès dissipes, après k’ i s’ aveût r’lèvé dèl mwèrt.

Jésus dène lu pouvwèr a Pîre.

15 Cwand il-ourint tot magné, Jézus d’ha a Simon-Pîre : "Simon, vos l’ fi da Djhan, m’ inmoz-v’ pus’ ku cès-ci?" Et lu : "Ây Sègneûr, vos sav’ bin ku dju v’s-inme".Adon Jézus : "Minoz mès-ègnês". 16 Jézus lî d’ha co, po on deûzinme côp : "Simon, vos l’ fi da Djhan, m’ inmoz-v’" ?. Et lu : "Ây, Sègneûr, vos sav’ bin ku dju v’s-inme". Et Jézus : "Minoz mès bèrbus". 17 On treûzinme côp, i lî d’manda : "Simon, vos l’ fi da Djhan, m’ inmoz-v’?" Pîre ourit dèl ponne de çou k’ i lî d’mandéve po l’ treûzinme côp : m’ inmoz-v’. I rèsponda :"Sègneûr, vos sav’ tot-a fêt, vos sav’ bin ku dju v’s-inme". Adon, Jézus : "Minoz mès bèrbus. 18 Vrêmint, dju v’ di l’ veûr : cwand v’s-èstîz djône, vos mètîz vosse cingue tot seû, èt vos-alîz tot là k’ vos v’lîz. Cwand v’ sèroz vî, vos stindroz vos mins, on-ôte vus loyerè avou one cingue, èt i v’ minerè là k’ vos n’ voloz nin aler". 19 I djâzéve insi po fé comprinde lu manîre ku Pîre moûrreût po rinde glwère â bon Diu. Adon, i lî d’ha co : "Sûhoz-m’ !".

20 Pîre su r’toûrna, èt vèya, ki lès sûhéve, lu dissipe ku Jésus vèyéve voultî, lu ci k’ aveût r’pwèsé sor lu, tins dè dièrin sopér èt k’ aveût d’mandé : "Sègneûr, lu kéke èst-ce ki v’ va trahi?".21 Cwand c’èst k’ i l’ vèya, Pîre d’manda a Jésus : "Et lu, Sègneûr, ku lî arivrè-t-i?". 22 Et Jésus : "Si dju vou k’ i d’meûre insi ka tant k’ dju r’vègne, çoula vus r’louke-t-i? Vos, sûhoz-m’!".23 L’ îdèye cora insi avâ lès frés ku l’ dissipe nu moûrreût nin. Mins Jésus n’ aveût nin dit : "I n’ moûrrè nin", mins il-aveût dit : "Si dju vou k’ i d’meûre insi ka tant ku dju r’vègne, çoula vus r’louke-t-i?" 24 C’ èst lu l’ dissipe ki rind tèmwègnèdje du tot çoula, èt ki l’ a scrît, èt nos savans ku çou k’ i dit èst veûr.

25 I gn-a co brâmint d’ ôtès-afêres ku Jézus a fêt, et s’ i faléve lès scrîre totes, dj’ a îdèye ku l’ monde ètîre n’ âreût nin dèl plèce assé po ‘nnè wârder tos lès lîves;

 


mètou è walon d' Brâ (Lièrneû) par Jean-Marie Lecomte, sj.

Nihil obstat, Bruxellis, die 8° Iulii 2002, Xavier Dijon s.j., Praep. Provincialis Imprimi potest, Leodii, die 19° augusti 2002, + Aloysius Jousten, Episcopus Leodiensis

Modêye so papî: Li Bone Novele da Nosse Signeur Djezus-Criss sorlon Sint Djhan, sins dåte, Vervî, Notre-dame des Récollets; 6 euros + evoyaedje.


Sicrijhaedjes eplaidîs so les fyis avou l' åjhmince do ratourneu.

Édition en ligne explicitement autorisée par le traducteur.